تاثیر آموزش مدیریت استرس و راهبردهای کنترل فکر برکیفیت زندگی مادران دارای فرزند اوتیسم در شهرستان بندرعباس               

ژاله مریدی، مهین عسکری                                                                                    متن کامل   (PDF)            

بررسی رابطه خودکارآمدی تحصیلی و هوش معنوی با بهزیستی روانشناختی دانشجویان  جندی شاپور اهواز                                     

سیروس عالی پور، فیروزه صداقت، حکیم سحاقی                                                   متن کامل   (PDF)                         

رابطه ی احساس تنهایی با اعتیاد به اینترنت در دانشجویان دانشگاه پیام نور واحد اهواز                                                              

زهرا رضایی نیا، معصومه سوخته زاده       متن کامل                                                              (PDF)

رابطه سبک های فرزند پروری والدین با خلاقیت دانش آموزان مدارس ابتدایی شهر کنگان                                                       

علی محمدی، یونس محمدی   متن کامل                                                                               (PDF)

بررسی عوامل فرهنگی، اجتماعی و روانی دوستی و معاشرت دختر و پسر قبل ازدواج                                                                   

مریم روشن نیا  متن کامل                                                                                                  (PDF)

اخلاق و فرهنگ در پژوهش                                                                                                                              

حکیم سحاقی، علی محمدی متن کامل                                                                               (PDF)

 

کانال اطلاع رسانی تلگرام

 

اخبار نشریه

 Joomlart Forum دعوت از اعضای محترم هیئت علمی دانشگاه ها برای همکاری در گروه داوران

انتشار

Documentationمجله علمی-تخصصی پیشرفت های نوین در علوم رفتاری به صورت ماهانه چاپ می شود .

 

محورهای مجله

Documentationروانشناسی بالینی، روانشناسی تربیتی، روانشناسی عمومی، روانشناسی کودک، روانشناسی استثنایی، روانشناسی اجتماعی، مشاوره، علوم تربیتی و سایر گرایش مرتبط

مکاتبه با دفتر مجله

به منظور مکاتبه با دفتر مجله، می‌توانید به آدرس پست الکترونیکی  info@ijndibs.com  پیام ارسال نمایید.