بررسی رابطه سلامت خانواده اصلی با سازگاری زناشویی در زوجین شهر تهران              

ناهید طاهری بخش                                                  متن کامل   (PDF)            

مقایسه تمایزیافتگی خود در نوجوانان با ساختار خانوادگی تک والد (والد-مادر) و خانواده هسته ای                                    

سیده زهرا فردوسی                                                متن کامل   (PDF)                         

بررسی رابطه بین مقاله مذهبی و ادراک حمایت اجتماعی با استرس ادراک شده دانشجویان دانشگاه پیام نور                                               

فاطمه کهکی، سحر محسنی                      متن کامل                (PDF)

پیش بینی روابط فرازناشویی از روی سبک های دلبستگی، عزت نفس و میزان خودشیفتگی در بین دانشجویان متاهل                                                     

اکرم رضوانی زاده، انیسه اسلانی کتولی       متن کامل               (PDF)
پیش بینی میزان رضایت شغلی بر اساس مولفه های هوش هیجانی و فرهنگ سازمانی اساتید دانشگاه پیام نور زاهدان                                                              

سحر محسنی، فاطمه کهکی  متن کامل                                      (PDF)

بررسی رابطه بین یادگیری خودتنظیمی و انگیزه پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دختر دبیرستانی استان قم

زیبا استادزاده، حسین داوودی، اعظم زارع متن کامل                (PDF)

بررسی مقایسه ای کیفیت زندگی مردان معتاد و غیر معتاد (عادی) در شهرستان عسلویه                                                                                                                   

فاطمه علی نژاد، علی محمدی، مرجان جنابی             متن کامل(PDF)  

کانال اطلاع رسانی تلگرام

 

اخبار نشریه

 Joomlart Forum دعوت از اعضای محترم هیئت علمی دانشگاه ها برای همکاری در گروه داوران

انتشار

Documentationمجله علمی-تخصصی پیشرفت های نوین در علوم رفتاری به صورت ماهانه چاپ می شود .

 

محورهای مجله

Documentationروانشناسی بالینی، روانشناسی تربیتی، روانشناسی عمومی، روانشناسی کودک، روانشناسی استثنایی، روانشناسی اجتماعی، مشاوره، علوم تربیتی و سایر گرایش مرتبط

مکاتبه با دفتر مجله

به منظور مکاتبه با دفتر مجله، می‌توانید به آدرس پست الکترونیکی  info@ijndibs.com  پیام ارسال نمایید.