مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری- هیات تحریریه
هیات تحریریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/7/12 | 
دکتر پیمان دوستی
دکتر سیروس عالی پور
دکتر صفیه عبدالهی
دکتر علی یاسینی فرید
دکتر سعید رستمی
دکتر محبوبه محمدی
دکتر مهدی مقدسی
دکتر ذبیح الله عباس پور
دکتر ابراهیم عمرانی
دکتر سید هادی سید علی تبار
دکتر مرتضی مصدقی
دکتر مهدی حاجیان
دکتر علی قاسمی
دکتر احسان نامدار جویمی
دکتر رضا حسین پور
دکتر جعفر بهادری خسرو شاهی
خانم دکتر سیمین زغیبی قناد
دکتر جواد سید جعفری
خانم دکتر لاله ظاهری
خانم دکتر سمیه کیارسی
خانم دکتر ندا سلمانی
دکتر عزیز سواری
نشانی مطلب در وبگاه مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری:
http://ijndibs.com/find.php?item=1.41.15.fa
برگشت به اصل مطلب