مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری- درباره نشریه
درباره نشریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/6/30 | 
مجله علمی تخصصی  پیشرفت های نوین در علوم رفتاری مقالات مرتبط با روان شناسی، روانپزشکی، مشاوره، علوم تربیتی، مددکاری اجتماعی و روانی، توانبخشی، روان پرستاری اعتیاد، بهداشت، جامعه شناسی و سایر گرایش های مرتبط به چاپ می‌رساند.
نشانی مطلب در وبگاه مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری:
http://ijndibs.com/find.php?item=1.40.12.fa
برگشت به اصل مطلب