مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری- اخبار نشریه
نمایه نامه

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/11/22 | 
 


نشانی مطلب در وبگاه مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری:
http://ijndibs.com/find.php?item=1.43.18.fa
برگشت به اصل مطلب