Journal archive for Google Scholar Robot!

The Journal of New Advances in Behavioral Sciences

مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاریVolume 3, Number 25 (2018-11)


مقایسه استدلال جامعه پسندانه کودکان کم‌توان هوشی و عادی بر اساس جنسیت آن‌ها در شهر تهران
مقایسه استدلال جامعه پسندانه کودکان کم‌توان هوشی و عادی بر اساس جنسیت آن‌ها در شهر تهران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی تأثیر استفاده آسیب‌زا از تلفن همراه بر بهزیستی روانی دانشجویان
بررسی تأثیر استفاده آسیب‌زا از تلفن همراه بر بهزیستی روانی دانشجویان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مقایسه ویژگی‌های شخصیتی، هوش هیجانی و راهبردهای تنظیم شناختی-هیجانی در بین دانش‌آموزان مدارس عادی و نمونه دولتی
مقایسه ویژگی‌های شخصیتی، هوش هیجانی و راهبردهای تنظیم شناختی-هیجانی در بین دانش‌آموزان مدارس عادی و نمونه دولتی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

پیش‌بینی رفتارهای خود ناتوان ساز تحصیلی بر اساس اشتیاق تحصیلی، تاب‌آوری و تحمل پریشانی دانش آموزان دختر
پیش‌بینی رفتارهای خود ناتوان ساز تحصیلی بر اساس اشتیاق تحصیلی، تاب‌آوری و تحمل پریشانی دانش آموزان دختر
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles