Journal archive for Google Scholar Robot!

The Journal of New Advances in Behavioral Sciences

مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاریVolume 7, Number 55 (2022-3)


بررسی خودکارآمدی تحصیلی و درگیری تحصیلی در پیش‌بینی فریبکاری تحصیلی در دانش‌آموزان دختر دوره متوسطه
بررسی خودکارآمدی تحصیلی و درگیری تحصیلی در پیش‌بینی فریبکاری تحصیلی در دانش‌آموزان دختر دوره متوسطه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اثربخشی طرح‌واره درمانی گروهی بر سلامت روان افراد متمایل به انتخاب رشته روان‌شناسی در مشهد
اثربخشی طرح‌واره درمانی گروهی بر سلامت روان افراد متمایل به انتخاب رشته روان‌شناسی در مشهد
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نقش یکپارچگی حسی در رشد ادراک و احساس کودکان با اختلالات رشدی: مروری نظام دار
نقش یکپارچگی حسی در رشد ادراک و احساس کودکان با اختلالات رشدی: مروری نظام دار
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی نقش هویت تحصیلی و جهت‌گیری هدف در پیش‌بینی درگیری شناختی دانش آموزان
بررسی نقش هویت تحصیلی و جهت‌گیری هدف در پیش‌بینی درگیری شناختی دانش آموزان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تأثیر بیماری وسواس فکری-جبری بر خوانایی گزارشگری مالی
تأثیر بیماری وسواس فکری-جبری بر خوانایی گزارشگری مالی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی رابطه تاب‌آوری با اضطراب کرونا در دانشجویان شهر کرمانشاه
بررسی رابطه تاب‌آوری با اضطراب کرونا در دانشجویان شهر کرمانشاه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

عوامل مؤثر برگرایش جوانان و زنان به اعتیاد و بزهکاری و راه‌های پیشگیری از آن در شهرستان روانسر
عوامل مؤثر برگرایش جوانان و زنان به اعتیاد و بزهکاری و راه‌های پیشگیری از آن در شهرستان روانسر
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اثربخشی آموزش روانشناسی مثبت نگری بر پریشانی روان‌شناختی، باورهای غیرمنطقی و درگیری فکری در بین زنان دارای همسر ناسازگار
اثربخشی آموزش روانشناسی مثبت نگری بر پریشانی روان‌شناختی، باورهای غیرمنطقی و درگیری فکری در بین زنان دارای همسر ناسازگار
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نقش سرمایه‌های روان‌شناختی در پیش‌بینی کیفیت زندگی کاری معلمان زن متوسطه اول
نقش سرمایه‌های روان‌شناختی در پیش‌بینی کیفیت زندگی کاری معلمان زن متوسطه اول
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی رابطه هیجان خواهی با میزان استفاده از اینترنت در دانش‌آموزان دختر متوسطه اول
بررسی رابطه هیجان خواهی با میزان استفاده از اینترنت در دانش‌آموزان دختر متوسطه اول
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اثربخشی آموزش هوش موفق استرنبرگ بر بهبود اشتیاق به مدرسه و خودپنداره تحصیلی دانش ‌آموزان ابتدایی
اثربخشی آموزش هوش موفق استرنبرگ بر بهبود اشتیاق به مدرسه و خودپنداره تحصیلی دانش ‌آموزان ابتدایی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اثربخشی روش تدریس سکوسازی بر افزایش خودپنداره تحصیلی دانش ‌آموزان ابتدایی
اثربخشی روش تدریس سکوسازی بر افزایش خودپنداره تحصیلی دانش ‌آموزان ابتدایی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اثربخشی روش تدریس هم شاگردی بر کاهش اهمال‌کاری تحصیلی دانش‌آموزان ابتدایی
اثربخشی روش تدریس هم شاگردی بر کاهش اهمال‌کاری تحصیلی دانش‌آموزان ابتدایی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

پیش‌بینی پرخاشگری ارتباطی پنهان بر اساس کیفیت زندگی جنسی و رفتار دل‌بستگی در روابط زناشویی در زنان متأهل
پیش‌بینی پرخاشگری ارتباطی پنهان بر اساس کیفیت زندگی جنسی و رفتار دل‌بستگی در روابط زناشویی در زنان متأهل
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تعیین اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر ارتقای سلامت اجتماعی و سلامت روان زنان قربانی خشونت خانگی
تعیین اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر ارتقای سلامت اجتماعی و سلامت روان زنان قربانی خشونت خانگی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اثربخشی درمان ذهن‌آگاهی بر ارتقای تاب‌آوری و تنظیم شناختی هیجان در دختران آسیب‌دیده از رابطه با جنس مخالف
اثربخشی درمان ذهن‌آگاهی بر ارتقای تاب‌آوری و تنظیم شناختی هیجان در دختران آسیب‌دیده از رابطه با جنس مخالف
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اثربخشی آموزش مهارت ارتباط مؤثر بین فردی بر تعارضات زناشویی زنان دارای همسر ناسازگار
اثربخشی آموزش مهارت ارتباط مؤثر بین فردی بر تعارضات زناشویی زنان دارای همسر ناسازگار
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی رابطه ویژگی‌های شخصیتی و کیفیت رابطه زناشویی بر نگرش به رابطه فرازناشویی در زنان متأهل
بررسی رابطه ویژگی‌های شخصیتی و کیفیت رابطه زناشویی بر نگرش به رابطه فرازناشویی در زنان متأهل
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی رابطه انتظارات والدین و تعارض زناشویی با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان متوسطه دوره اول شهرستان میبد
بررسی رابطه انتظارات والدین و تعارض زناشویی با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان متوسطه دوره اول شهرستان میبد
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اثربخشی درمان بین‌فردی فراشناختی بر کاهش احساس تنهایی و افزایش سرزندگی در زنان بازنشسته
اثربخشی درمان بین‌فردی فراشناختی بر کاهش احساس تنهایی و افزایش سرزندگی در زنان بازنشسته
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تفکر تأملی معلمان و دانش آموزان از طریق برنامه درسی تعاملی
تفکر تأملی معلمان و دانش آموزان از طریق برنامه درسی تعاملی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اثربخشی روان‌درمانی با تأکید بر رویکرد شناختی-رفتاری بر کاهش پرخاشگری ارتباطی پنهان و افزایش تاب‌آوری خانواده زنان دارای تعارضات زناشویی شهر خرم ‌آباد
اثربخشی روان‌درمانی با تأکید بر رویکرد شناختی-رفتاری بر کاهش پرخاشگری ارتباطی پنهان و افزایش تاب‌آوری خانواده زنان دارای تعارضات زناشویی شهر خرم ‌آباد
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر رشد پس از آسیب و طرح‌واره‌های هیجانی در زنان آسیب‌دیده از خیانت زناشویی
اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر رشد پس از آسیب و طرح‌واره‌های هیجانی در زنان آسیب‌دیده از خیانت زناشویی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مقایسه عملکرد نوروسایکولوژیک افراد مبتلا به اختلال وسواسی جبری با افراد بهنجار
مقایسه عملکرد نوروسایکولوژیک افراد مبتلا به اختلال وسواسی جبری با افراد بهنجار
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

واکاوی چالش‌ها و موانع آموزش و تربیت شهروند دیجیتال در نظام آموزشی (یک مطالعه کیفی)
واکاوی چالش‌ها و موانع آموزش و تربیت شهروند دیجیتال در نظام آموزشی (یک مطالعه کیفی)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

پیش‌بینی میزان رعایت پروتکل‌های بهداشتی کووید19 بر اساس سبک‌های دفاعی و شفقت به خود
پیش‌بینی میزان رعایت پروتکل‌های بهداشتی کووید19 بر اساس سبک‌های دفاعی و شفقت به خود
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

طراحی مدلی جهت بررسی رابطه بین اهداف پیشرفت، خودکارآمدی و راهبردهای فراشناختی با پیشرفت تحصیلی
طراحی مدلی جهت بررسی رابطه بین اهداف پیشرفت، خودکارآمدی و راهبردهای فراشناختی با پیشرفت تحصیلی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اثربخشی آموزش الگوی چندمحوری انتخاب شغل شفیع‌آبادی بر میزان امید تحصیلی و اشتیاق تحصیلی دانش‌آموزان در فرایند شغل
اثربخشی آموزش الگوی چندمحوری انتخاب شغل شفیع‌آبادی بر میزان امید تحصیلی و اشتیاق تحصیلی دانش‌آموزان در فرایند شغل
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

پیش‌بینی اضطراب کرونا بر اساس تنظیم هیجان و کیفیت خواب دانشجویان در دوران اپیدمی کرونا ویروس
پیش‌بینی اضطراب کرونا بر اساس تنظیم هیجان و کیفیت خواب دانشجویان در دوران اپیدمی کرونا ویروس
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اثربخشی توان‌بخشی شناختی بر بهبود توجه دانش آموزان دارای اختلال یادگیری خاص شهر کرمانشاه
اثربخشی توان‌بخشی شناختی بر بهبود توجه دانش آموزان دارای اختلال یادگیری خاص شهر کرمانشاه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اثربخشی بازی‌های آزاد بر خلاقیت کودکان پیش‌دبستانی
اثربخشی بازی‌های آزاد بر خلاقیت کودکان پیش‌دبستانی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی مقایسه‌ای عزت‌نفس و خودپنداره در زنان شاغل و غیر شاغل شهر خرم‌آباد
بررسی مقایسه‌ای عزت‌نفس و خودپنداره در زنان شاغل و غیر شاغل شهر خرم‌آباد
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

پیش‌بینی فرسودگی شغلی معلمان بر اساس شادکامی آنان
پیش‌بینی فرسودگی شغلی معلمان بر اساس شادکامی آنان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تمایز دانشجویان به دو گروه دارای اضطراب دفاع از پایان نامه تحصیلی پایین و بالا بر اساس استقامت تحصیلی و عزت نفس: تحلیل تشخیصی همزمان
تمایز دانشجویان به دو گروه دارای اضطراب دفاع از پایان نامه تحصیلی پایین و بالا بر اساس استقامت تحصیلی و عزت نفس: تحلیل تشخیصی همزمان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس کوتاه تقلب تحصیلی آنلاین (OACS-BF) با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی: یک مطالعه در دوران شیوع کرونا ویروس (کووید-19)
بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس کوتاه تقلب تحصیلی آنلاین (OACS-BF) با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی: یک مطالعه در دوران شیوع کرونا ویروس (کووید-19)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) بر کیفیت زندگی و رضایت زناشویی مادران کودکان کم‌شنوا و ناشنوا
اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) بر کیفیت زندگی و رضایت زناشویی مادران کودکان کم‌شنوا و ناشنوا
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش / تعهد و ذهن‌آگاهی مبتنی بر کاهش استرس بر پرخاشگری ارتباطی پنهان و فرسودگی زناشویی زنان دارای تعارضات زناشویی
مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش / تعهد و ذهن‌آگاهی مبتنی بر کاهش استرس بر پرخاشگری ارتباطی پنهان و فرسودگی زناشویی زنان دارای تعارضات زناشویی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

رابطه کیفیت روابط زناشویی با پرخاشگری ارتباطی پنهان در زنان متأهل
رابطه کیفیت روابط زناشویی با پرخاشگری ارتباطی پنهان در زنان متأهل
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

پیش‌بینی دل‌زدگی تحصیلی بر اساس سبک‌های دل‌بستگی و میزان سازگاری فردی و اجتماعی در دانش‌آموزان
پیش‌بینی دل‌زدگی تحصیلی بر اساس سبک‌های دل‌بستگی و میزان سازگاری فردی و اجتماعی در دانش‌آموزان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مؤلفه‌های عشق مصاحبتی از دیدگاه قرآن
مؤلفه‌های عشق مصاحبتی از دیدگاه قرآن
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارتباط بین رمانتیک بودن و احساس مسئولیت با عملکرد بالینی دانشجویان پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
ارتباط بین رمانتیک بودن و احساس مسئولیت با عملکرد بالینی دانشجویان پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اثربخشی زوج‌درمانی رفتاری بر مدیریت تعارض و رضایت از رابطه زوج‌های جوان
اثربخشی زوج‌درمانی رفتاری بر مدیریت تعارض و رضایت از رابطه زوج‌های جوان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی اثربخشی ذهن‌آگاهی بر پردازش شناختی، تنظیم هیجان و بهزیستی روان‌شناختی معلمان
بررسی اثربخشی ذهن‌آگاهی بر پردازش شناختی، تنظیم هیجان و بهزیستی روان‌شناختی معلمان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

پیش‌بینی اضطراب ناشی از شیوع کرونا ویروس بر اساس ویژگی‌های شخصیتی زاکرمن_کلمن، بهزیستی روان‌شناختی و سبک‌های دل‌بستگی
پیش‌بینی اضطراب ناشی از شیوع کرونا ویروس بر اساس ویژگی‌های شخصیتی زاکرمن_کلمن، بهزیستی روان‌شناختی و سبک‌های دل‌بستگی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیکی بر نوجویی، اجتناب از آسیب، پاداش خواهی و پشتکار زنان شهر اصفهان
اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیکی بر نوجویی، اجتناب از آسیب، پاداش خواهی و پشتکار زنان شهر اصفهان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 6, Number 54 (2021-3)


پیش‌بینی اعتیاد به تلفن همراه بر اساس سیستم‌های مغزی-رفتاری، احساس تنهایی و حرمت خود در نوجوانان دختر
پیش‌بینی اعتیاد به تلفن همراه بر اساس سیستم‌های مغزی-رفتاری، احساس تنهایی و حرمت خود در نوجوانان دختر
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

انعطاف‌پذیری شناختی و کانون توجه در اختلالات شخصیت خودشیفته و وسواسی-جبری
انعطاف‌پذیری شناختی و کانون توجه در اختلالات شخصیت خودشیفته و وسواسی-جبری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اثربخشی آموزش مهارت حل مسئله بر کاهش میزان تعارضات همشیران
اثربخشی آموزش مهارت حل مسئله بر کاهش میزان تعارضات همشیران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اثربخشی مهارت‌های ارتباطی بر سازگاری اجتماعی نوجوانان سندروم داون
اثربخشی مهارت‌های ارتباطی بر سازگاری اجتماعی نوجوانان سندروم داون
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی اثربخشی برنامه واقعیت درمانی بر تنبلی اجتماعی معلمان دوره اول متوسطه شهر سقز
بررسی اثربخشی برنامه واقعیت درمانی بر تنبلی اجتماعی معلمان دوره اول متوسطه شهر سقز
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اثربخشی سنجش پویا بر پایه کامپیوتر روی یادگیری واژگان و درگیری تحصیلی
اثربخشی سنجش پویا بر پایه کامپیوتر روی یادگیری واژگان و درگیری تحصیلی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیکی بر رفتارهای خودآسیب رسان غیرخودکشی‌گرا در نوجوانان دختر
اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیکی بر رفتارهای خودآسیب رسان غیرخودکشی‌گرا در نوجوانان دختر
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اثربخشی آموزش گروهی واقعیت درمانی مبتنی بر نظریه انتخاب گلاسر بر بی‌ثباتی ازدواج و صمیمیت زناشویی
اثربخشی آموزش گروهی واقعیت درمانی مبتنی بر نظریه انتخاب گلاسر بر بی‌ثباتی ازدواج و صمیمیت زناشویی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اضطراب کرونا ویروس در معلمان: نقش پیش‌بین بهزیستی روان‌شناختی و کیفیت زندگی (مطالعه موردی: شهر بوکان)
اضطراب کرونا ویروس در معلمان: نقش پیش‌بین بهزیستی روان‌شناختی و کیفیت زندگی (مطالعه موردی: شهر بوکان)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی رابطه بین نشانه‌های اضطراب در آزمون آدمک گودیناف و مشکلات خواب کودکان دوم ابتدایی شهر مهاباد
بررسی رابطه بین نشانه‌های اضطراب در آزمون آدمک گودیناف و مشکلات خواب کودکان دوم ابتدایی شهر مهاباد
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر استرس کرونا، اضطراب کرونا و پریشانی روان‌شناختی در افراد وابسته به مواد مخدر
اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر استرس کرونا، اضطراب کرونا و پریشانی روان‌شناختی در افراد وابسته به مواد مخدر
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

رابطه بین فرسودگی تحصیلی با اشتیاق و عملکرد تحصیلی در دانش‌آموزان متوسطه شهرستان بجنورد
رابطه بین فرسودگی تحصیلی با اشتیاق و عملکرد تحصیلی در دانش‌آموزان متوسطه شهرستان بجنورد
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اثربخشی آموزش ایماگوتراپی (تصویرسازی ارتباطی) بر نشانگان روان‌شناختی (استرس، اضطراب و افسردگی) زنان آسیب‌دیده از روابط فرا زناشویی همسر
اثربخشی آموزش ایماگوتراپی (تصویرسازی ارتباطی) بر نشانگان روان‌شناختی (استرس، اضطراب و افسردگی) زنان آسیب‌دیده از روابط فرا زناشویی همسر
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی رابطه‌ی ذهن‌آگاهی با صمیمت در زنان متأهل دانشگاه پیام نور شهر اهواز
بررسی رابطه‌ی ذهن‌آگاهی با صمیمت در زنان متأهل دانشگاه پیام نور شهر اهواز
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی رابطه‌ی ذهن‌آگاهی با رضایت زناشویی در زنان متأهل دانشگاه پیام نور شهر اهواز
بررسی رابطه‌ی ذهن‌آگاهی با رضایت زناشویی در زنان متأهل دانشگاه پیام نور شهر اهواز
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تدوین مدل علی فریبکاری تحصیلی بر اساس خودکارآمدی تحصیلی با توجه به اثر میانجی گرانه اهمال‌کاری تحصیلی در دانش‌آموزان پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه شهر سقز
تدوین مدل علی فریبکاری تحصیلی بر اساس خودکارآمدی تحصیلی با توجه به اثر میانجی گرانه اهمال‌کاری تحصیلی در دانش‌آموزان پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه شهر سقز
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مقایسه اثربخشی درمان شناختی رفتاری و رفتاردرمانی دیالکتیکی بر تبعیت از درمان دارویی بیماران همودیالیز کلیوی
مقایسه اثربخشی درمان شناختی رفتاری و رفتاردرمانی دیالکتیکی بر تبعیت از درمان دارویی بیماران همودیالیز کلیوی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی رابطه آلکسی تایمیا و سبک‌ ابرازگری، دوسوگرایی و کنترل هیجان با سلامت روانی دانش آموزان متوسطه دوره دوم شهرستان دزفول
بررسی رابطه آلکسی تایمیا و سبک‌ ابرازگری، دوسوگرایی و کنترل هیجان با سلامت روانی دانش آموزان متوسطه دوره دوم شهرستان دزفول
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارائه الگوی مناسب صلاحیت‌های کارآفرینی مدیران مدارس ابتدایی
ارائه الگوی مناسب صلاحیت‌های کارآفرینی مدیران مدارس ابتدایی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی و تعیین مؤلفه‌های توسعه حرفه‌ای معلمان کلاس‌های چندپایه
بررسی و تعیین مؤلفه‌های توسعه حرفه‌ای معلمان کلاس‌های چندپایه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی روایی و پایایی نسخه فارسی مقیاس کنجکاوی درون فردی در بین دانشجویان
بررسی روایی و پایایی نسخه فارسی مقیاس کنجکاوی درون فردی در بین دانشجویان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

رابطه اعتیاد به اینترنت و استفاده آسیب‌زا از تلفن همراه با تعارضات زناشویی معلمان شهر کرمانشاه
رابطه اعتیاد به اینترنت و استفاده آسیب‌زا از تلفن همراه با تعارضات زناشویی معلمان شهر کرمانشاه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

پیش‌بینی اهمال‌کاری تحصیلی بر اساس سبک‌های هویت و ویژگی‌های شخصیتی هگزاکو دانش‌آموزان در دوران آموزش مجازی ناشی از شیوع کرونا ویروس (کووید-19)
پیش‌بینی اهمال‌کاری تحصیلی بر اساس سبک‌های هویت و ویژگی‌های شخصیتی هگزاکو دانش‌آموزان در دوران آموزش مجازی ناشی از شیوع کرونا ویروس (کووید-19)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مقایسه سرسختی روان‌شناختی، راهبردهای مقابله با استرس و تنظیم شناختی هیجان در زنان مبتلا و غیر مبتلا به بیماری فشارخون
مقایسه سرسختی روان‌شناختی، راهبردهای مقابله با استرس و تنظیم شناختی هیجان در زنان مبتلا و غیر مبتلا به بیماری فشارخون
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیکی بر خودفرمانی، تعاون و خودفراروی زنان شهر اصفهان
اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیکی بر خودفرمانی، تعاون و خودفراروی زنان شهر اصفهان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی رابطه بین تاب‌آوری، ویژگی‌های شخصیتی هگزاکو و پریشانی روان‌شناختی با اضطراب ناشی از بیماری کرونا در ساکنین شهر تهران
بررسی رابطه بین تاب‌آوری، ویژگی‌های شخصیتی هگزاکو و پریشانی روان‌شناختی با اضطراب ناشی از بیماری کرونا در ساکنین شهر تهران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی رابطه نظارت والدین و مهارت‌های اجتماعی با سازگاری تحصیلی در دانش آموزان پسر مقطع ابتدایی اول و دوم شهر اهواز
بررسی رابطه نظارت والدین و مهارت‌های اجتماعی با سازگاری تحصیلی در دانش آموزان پسر مقطع ابتدایی اول و دوم شهر اهواز
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

پیش‌بینی اضطراب مرگ بر اساس مؤلفه‌های فراتشخیصی (کمال‌گرایی، بدتنظیمی هیجانی) در همزمانی شیوع کرونا ویروس و آنفولانزا در شهروندان تهرانی
پیش‌بینی اضطراب مرگ بر اساس مؤلفه‌های فراتشخیصی (کمال‌گرایی، بدتنظیمی هیجانی) در همزمانی شیوع کرونا ویروس و آنفولانزا در شهروندان تهرانی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اثربخشی روان‌درمانی مثبت نگر بر تاب‌آوری، امید به زندگی و کاهش هیجانات منفی (افسردگی، اضطراب و استرس) زنان مبتلابه اسکلروز چندگانه: یک پیگیری دوماهه
اثربخشی روان‌درمانی مثبت نگر بر تاب‌آوری، امید به زندگی و کاهش هیجانات منفی (افسردگی، اضطراب و استرس) زنان مبتلابه اسکلروز چندگانه: یک پیگیری دوماهه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نقش ناگویی هیجانی و سبک‌های دل‌بستگی در پیش‌بینی ترس از ابتلا به بیماری در مادران دارای فرزند دبستانی در هنگام شیوع کرونا ویروس (کووید-19)
نقش ناگویی هیجانی و سبک‌های دل‌بستگی در پیش‌بینی ترس از ابتلا به بیماری در مادران دارای فرزند دبستانی در هنگام شیوع کرونا ویروس (کووید-19)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نقش پیش‌بینی کننده طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه و سبک‌های دل‌بستگی مادر در پیش‌بینی اضطراب کودکان
نقش پیش‌بینی کننده طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه و سبک‌های دل‌بستگی مادر در پیش‌بینی اضطراب کودکان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

پیش‌بینی اضطراب ویروس کرونا بر اساس تاب‌آوری و سرسختی روان‌شناختی پرستاران شهر کرمانشاه
پیش‌بینی اضطراب ویروس کرونا بر اساس تاب‌آوری و سرسختی روان‌شناختی پرستاران شهر کرمانشاه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی اصول چهارده‌گانه شادمانی فوردایس در متون و تربیت اسلامی
بررسی اصول چهارده‌گانه شادمانی فوردایس در متون و تربیت اسلامی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی میزان شیوع سوءمصرف مواد مخدر و ارزیابی دانش، نگرش و عوامل مرتبط با مواد مخدر در دانش‌آموزان دبیرستانی شهر یاسوج
بررسی میزان شیوع سوءمصرف مواد مخدر و ارزیابی دانش، نگرش و عوامل مرتبط با مواد مخدر در دانش‌آموزان دبیرستانی شهر یاسوج
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

پیش‌بینی خشونت علیه همسران بر اساس صفات پنج عاملی شخصیت و سبک‌های دل‌بستگی شوهران در قرنطینه خانگی دوران شیوع کرونا ویروس (کووید-19)
پیش‌بینی خشونت علیه همسران بر اساس صفات پنج عاملی شخصیت و سبک‌های دل‌بستگی شوهران در قرنطینه خانگی دوران شیوع کرونا ویروس (کووید-19)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی نقش تعدیل گر سن ازدواج و جنسیت در رابطه‌ی بین عشق دلسوزانه و رضایت زناشویی
بررسی نقش تعدیل گر سن ازدواج و جنسیت در رابطه‌ی بین عشق دلسوزانه و رضایت زناشویی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

پیش‌بینی اضطراب ناشی از کرونا ویروس (کووید-19) بر اساس پریشانی روان‌شناختی و اضطراب مرگ در همزمانی آنفولانزا و کرونا ویروس در آستانه فصل سرما
پیش‌بینی اضطراب ناشی از کرونا ویروس (کووید-19) بر اساس پریشانی روان‌شناختی و اضطراب مرگ در همزمانی آنفولانزا و کرونا ویروس در آستانه فصل سرما
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی میزان رعایت اصول نگارشی و روان‌شناختی در تدوین کتاب ریاضی دوم ابتدایی ازنظر معلمان زن شهرهای اصفهان و تهران
بررسی میزان رعایت اصول نگارشی و روان‌شناختی در تدوین کتاب ریاضی دوم ابتدایی ازنظر معلمان زن شهرهای اصفهان و تهران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر آسیب‌پذیری روان‌شناختی نوجوانان تحت پوشش سازمان بهزیستی شهرستان نوشهر
اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر آسیب‌پذیری روان‌شناختی نوجوانان تحت پوشش سازمان بهزیستی شهرستان نوشهر
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تأثیر نوع پوشش (حجاب کامل، حجاب متعارف و حجاب نامتعارف) بر اضطراب اجتماعی، نگرانی و نارضایتی از تصویر بدنی دختران دانشجو
تأثیر نوع پوشش (حجاب کامل، حجاب متعارف و حجاب نامتعارف) بر اضطراب اجتماعی، نگرانی و نارضایتی از تصویر بدنی دختران دانشجو
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اثربخشی درمان مبتنی بر دلبستگی بر افزایش عزت‌نفس و ابراز وجود کودکان بد سرپرست و بی‌سرپرست
اثربخشی درمان مبتنی بر دلبستگی بر افزایش عزت‌نفس و ابراز وجود کودکان بد سرپرست و بی‌سرپرست
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نقش تشخیصی سبک‌های والدگری در پیش‌بینی اعتیاد به اینترنت دانش آموزان
نقش تشخیصی سبک‌های والدگری در پیش‌بینی اعتیاد به اینترنت دانش آموزان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر بهبود تائید طلبی نوجوانان تحت پوشش سازمان بهزیستی شهرستان نوشهر
اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر بهبود تائید طلبی نوجوانان تحت پوشش سازمان بهزیستی شهرستان نوشهر
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اثربخشی درمان مبتنی بر دل‌بستگی بر اضطراب و احساس تنهایی کودکان بی‌سرپرست و بد سرپرست
اثربخشی درمان مبتنی بر دل‌بستگی بر اضطراب و احساس تنهایی کودکان بی‌سرپرست و بد سرپرست
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

رابطه بین ویژگی‌های شخصیتی و باورهای ارتباطی غیرمنطقی با وضعیت جنسی در زنان با سابقه خیانت زناشویی
رابطه بین ویژگی‌های شخصیتی و باورهای ارتباطی غیرمنطقی با وضعیت جنسی در زنان با سابقه خیانت زناشویی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اثربخشی یوگا بر روی اضطراب مرگ زنان سالمند شهر کرمانشاه
اثربخشی یوگا بر روی اضطراب مرگ زنان سالمند شهر کرمانشاه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی قدرت تمیزی کمک طلبی تحصیلی، مشارکت فعّال در مدرسه و هوش موفق در تفکیک دانش ‌آموزان با و بدون رفتارهای خودناتوان ساز تحصیلی
بررسی قدرت تمیزی کمک طلبی تحصیلی، مشارکت فعّال در مدرسه و هوش موفق در تفکیک دانش ‌آموزان با و بدون رفتارهای خودناتوان ساز تحصیلی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اثربخشی بازی‌درمانی گروهی مبتنی بر رویکرد شناختی رفتاری بر اختلالات رفتاری دانش آموزان دختر پایه اول ابتدایی
اثربخشی بازی‌درمانی گروهی مبتنی بر رویکرد شناختی رفتاری بر اختلالات رفتاری دانش آموزان دختر پایه اول ابتدایی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نقش تشخیصی طرحواره های ناسازگار اولیه و طرحواره های مقابله با تنیدگی در پیش‌بینی ترس از ابتلا به کرونا ویروس (کووید-19) در دانش آموزان
نقش تشخیصی طرحواره های ناسازگار اولیه و طرحواره های مقابله با تنیدگی در پیش‌بینی ترس از ابتلا به کرونا ویروس (کووید-19) در دانش آموزان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 5, Number 53 (2021-2)


بررسی نگرش به ازدواج بر اساس نگرش‌های مذهبی در دانشجویان دختر و پسر
بررسی نگرش به ازدواج بر اساس نگرش‌های مذهبی در دانشجویان دختر و پسر
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

شناسایی عوامل ایجاد عدالت آموزشی در محیط‌های یاددهی-یادگیری و موانع گسترش آن (ارائه یک چارچوب در آموزش‌وپرورش)
شناسایی عوامل ایجاد عدالت آموزشی در محیط‌های یاددهی-یادگیری و موانع گسترش آن (ارائه یک چارچوب در آموزش‌وپرورش)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نقش خوش‌بینی در محیط کار با سلامت روان‌شناختی کارکنان بانک رفاه استان بوشهر
نقش خوش‌بینی در محیط کار با سلامت روان‌شناختی کارکنان بانک رفاه استان بوشهر
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

آموزش اثربخشی ذهن آگاهی بر سرمایه روان‌شناختی، شادکامی و رضایت از زندگی در زنان خانه‌دار
آموزش اثربخشی ذهن آگاهی بر سرمایه روان‌شناختی، شادکامی و رضایت از زندگی در زنان خانه‌دار
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 5, Number 52 (2021-1)


بررسی رابطه ابعاد کمال‌گرایی و انگیزش تحصیلی با فرسودگی تحصیلی دانشجویان
بررسی رابطه ابعاد کمال‌گرایی و انگیزش تحصیلی با فرسودگی تحصیلی دانشجویان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اثربخشی مداخله والد محور مبتنی بر فلسفه فرا هیجانی گاتمن بر مهارت‌های اجتماعی کودکان با مشکلات رفتاری برونی شده
اثربخشی مداخله والد محور مبتنی بر فلسفه فرا هیجانی گاتمن بر مهارت‌های اجتماعی کودکان با مشکلات رفتاری برونی شده
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی رضایت و کیفیت زندگی و بهزیستی روان‌شناختی نوجوانان ناشنوا مطابق با نظریه زمان‌بندی اجتماعی
بررسی رضایت و کیفیت زندگی و بهزیستی روان‌شناختی نوجوانان ناشنوا مطابق با نظریه زمان‌بندی اجتماعی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ساخت و بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس کوتاه اضطراب دفاع از پایان‌نامه تحصیلی(ATS-BF) در دانشجویان ایرانی: تحلیل عاملی اکتشافی
ساخت و بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس کوتاه اضطراب دفاع از پایان‌نامه تحصیلی(ATS-BF) در دانشجویان ایرانی: تحلیل عاملی اکتشافی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 5, Number 51 (2020-12)


مقایسه کیفیت زندگی و جهت‌گیری زندگی والدین کم‌توان ذهنی آموزش پذیر و عادی
مقایسه کیفیت زندگی و جهت‌گیری زندگی والدین کم‌توان ذهنی آموزش پذیر و عادی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر انعطاف‌پذیری، مهارت‌های خود مدیریتی و مهارت‌های تعاملی زنان خیانت دیده مراجعه‌کننده به مراکز مشاوره بهزیستی شهر اصفهان
اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر انعطاف‌پذیری، مهارت‌های خود مدیریتی و مهارت‌های تعاملی زنان خیانت دیده مراجعه‌کننده به مراکز مشاوره بهزیستی شهر اصفهان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اثربخشی واقعیت درمانی گروهی بر کاهش پرخاشگری و اضطراب کودکان کار
اثربخشی واقعیت درمانی گروهی بر کاهش پرخاشگری و اضطراب کودکان کار
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

پیش‌بینی اضطراب کودکان بر اساس تنظیم هیجانات و تاب‌آوری در دوران شیوع کرونا ویروس (کووید-19)
پیش‌بینی اضطراب کودکان بر اساس تنظیم هیجانات و تاب‌آوری در دوران شیوع کرونا ویروس (کووید-19)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 5, Number 50 (2021-1)


بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) بر بخشش و تاب‌آوری زنان دارای تعارض با همسر مراجع کننده به مراکز مشاوره شهر شیراز
بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) بر بخشش و تاب‌آوری زنان دارای تعارض با همسر مراجع کننده به مراکز مشاوره شهر شیراز
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مقایسه اثربخشی آموزش مهارت‌های مثبت اندیشی پنج عاملی با آموزش مهارت‌های زندگی عزت نفس دانش آموزان
مقایسه اثربخشی آموزش مهارت‌های مثبت اندیشی پنج عاملی با آموزش مهارت‌های زندگی عزت نفس دانش آموزان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

رابطه بین عزت‌نفس و سبک‌های شناختی وابسته به زمینه و مستقل از زمینه با اضطراب ریاضی دانش‌ آموزان دختر
رابطه بین عزت‌نفس و سبک‌های شناختی وابسته به زمینه و مستقل از زمینه با اضطراب ریاضی دانش‌ آموزان دختر
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نقش تشخیصی امید به زندگی، خوش‌بینی، تاب‌آوری و بهزیستی روان‌شناختی به‌عنوان ابعاد روانشناسی مثبت‌گرا در پیش‌بینی ترس از ابتلا به بیماری کرونا ویروس (کووید-19)
نقش تشخیصی امید به زندگی، خوش‌بینی، تاب‌آوری و بهزیستی روان‌شناختی به‌عنوان ابعاد روانشناسی مثبت‌گرا در پیش‌بینی ترس از ابتلا به بیماری کرونا ویروس (کووید-19)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 5, Number 49 (2020-10)


مقایسه‌ی مهارت‌های اجتماعی در کودکان 6-5 ساله حاصل از روش‌های کمک باروری با باروری طبیعی در مقطع پیش‌دبستانی در اصفهان
مقایسه‌ی مهارت‌های اجتماعی در کودکان 6-5 ساله حاصل از روش‌های کمک باروری با باروری طبیعی در مقطع پیش‌دبستانی در اصفهان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

رابطه ویژگی های شخصیت و عزت نفس با ابتکار و نوآوری شغلی
رابطه ویژگی های شخصیت و عزت نفس با ابتکار و نوآوری شغلی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اثربخشی برنامه بازآموزی اسنادی بر کمک طلبی و تعلل ورزی تحصیلی دانش آموزان تیزهوش کم پیشرفت
اثربخشی برنامه بازآموزی اسنادی بر کمک طلبی و تعلل ورزی تحصیلی دانش آموزان تیزهوش کم پیشرفت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد در خودتنظیمی و خودکارآمدی زنان دارای اعتیاد به مواد محرک
اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد در خودتنظیمی و خودکارآمدی زنان دارای اعتیاد به مواد محرک
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 5, Number 48 (2020-10)


پیش‌بینی پرخاشگری براساس انسجام خانواده در دانش‌آموزان دختر متوسطه اول پایه نهم شهرستان کهنوج
پیش‌بینی پرخاشگری براساس انسجام خانواده در دانش‌آموزان دختر متوسطه اول پایه نهم شهرستان کهنوج
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مروری بر رویکرد مصاحبه انگیزشی در درمان سندرم وابستگی به الکل
مروری بر رویکرد مصاحبه انگیزشی در درمان سندرم وابستگی به الکل
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ساخت و هنجاریابی مقیاس سنجش احساس خود -ارزشمندی
ساخت و هنجاریابی مقیاس سنجش احساس خود -ارزشمندی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

پیش‌بینی اعتیاد به تلفن همراه بر اساس ویژگی‌های شخصیتی هگزاکو، انعطاف‌پذیری شناختی و چشم‌انداز زمان در دانش ‌آموزان دختر
پیش‌بینی اعتیاد به تلفن همراه بر اساس ویژگی‌های شخصیتی هگزاکو، انعطاف‌پذیری شناختی و چشم‌انداز زمان در دانش ‌آموزان دختر
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 5, Number 47 (2020-8)


مقایسه تأثیر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهدACT و رویکرد تلفیقی طرحواره درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر بهبود صمیمیت زوجین متقاضی طلاق
مقایسه تأثیر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهدACT و رویکرد تلفیقی طرحواره درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر بهبود صمیمیت زوجین متقاضی طلاق
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی نقش میانجی تصویر بدن در رابطه بین ذهن آگاهی و کیفیت رابطه زناشویی پرستاران زن متأهل
بررسی نقش میانجی تصویر بدن در رابطه بین ذهن آگاهی و کیفیت رابطه زناشویی پرستاران زن متأهل
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی اثرات دارودرمانی و درمان شناختی رفتاری بر سلامت روان و کاهش فشار روانی زنان مبتلا به فشارخون
بررسی اثرات دارودرمانی و درمان شناختی رفتاری بر سلامت روان و کاهش فشار روانی زنان مبتلا به فشارخون
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

پیش‌بینی قلدری سایبری بر اساس ویژگی‌های شخصیتی، هوش هیجانی و هوش معنوی در نوجوانان
پیش‌بینی قلدری سایبری بر اساس ویژگی‌های شخصیتی، هوش هیجانی و هوش معنوی در نوجوانان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 5, Number 46 (2020-7)


اثربخشی تنظیم هیجان بر خلاقیت و مسئولیت‌پذیری نوجوانان شهر کرمانشاه
اثربخشی تنظیم هیجان بر خلاقیت و مسئولیت‌پذیری نوجوانان شهر کرمانشاه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی رابطه حمایت اجتماعی و منبع کنترل با سلامت عمومی و رضایت‌مندی از زندگی در سالمندان بالاتر از 60 سال
بررسی رابطه حمایت اجتماعی و منبع کنترل با سلامت عمومی و رضایت‌مندی از زندگی در سالمندان بالاتر از 60 سال
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر نظریه انتخاب گلاسر و درمان پذیرش-تعهد بر امید به زندگی و تاب‌آوری زنان سرپرست خانوار شهر تهران
مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر نظریه انتخاب گلاسر و درمان پذیرش-تعهد بر امید به زندگی و تاب‌آوری زنان سرپرست خانوار شهر تهران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

پیش‌بینی شیفتگی تحصیلی بر اساس مجذوبیت، انگیزش و خوش‌بینی تحصیلی در دانش آموزان هنرستانی شهر کرج
پیش‌بینی شیفتگی تحصیلی بر اساس مجذوبیت، انگیزش و خوش‌بینی تحصیلی در دانش آموزان هنرستانی شهر کرج
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 5, Number 45 (2020-6)


بررسی رابطه ذهن آگاهی و راهبردهای فراشناختی دانشجویان
بررسی رابطه ذهن آگاهی و راهبردهای فراشناختی دانشجویان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مقایسه سبک‌های اسنادی، شادکامی و عزت‌نفس در زنان شاغل و خانه‌دار
مقایسه سبک‌های اسنادی، شادکامی و عزت‌نفس در زنان شاغل و خانه‌دار
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

رابطه سبک‌های دلبستگی و خودکنترلی با رفتارهای پرخطر دانش آموزان دختر دبیرستان‌های شهر تهران
رابطه سبک‌های دلبستگی و خودکنترلی با رفتارهای پرخطر دانش آموزان دختر دبیرستان‌های شهر تهران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

رابطه سرسختی روان‌شناختی و فشار روانی با سبک زندگی زنان مبتلا به فشارخون شهر کرمانشاه
رابطه سرسختی روان‌شناختی و فشار روانی با سبک زندگی زنان مبتلا به فشارخون شهر کرمانشاه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 5, Number 44 (2020-5)


خصوصیات روان‌سنجی نسخه فارسی مقیاس ولع مصرف چاقی (فرم صفات)
خصوصیات روان‌سنجی نسخه فارسی مقیاس ولع مصرف چاقی (فرم صفات)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی علل اعتیاد به تلفن هوشمند و رابطه آن با اضطراب و افسردگی
بررسی علل اعتیاد به تلفن هوشمند و رابطه آن با اضطراب و افسردگی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اجرای طرح آموزش و یادگیری آنلاین در مدارس استان اصفهان در دوران شیوع بیماری کووید-19
اجرای طرح آموزش و یادگیری آنلاین در مدارس استان اصفهان در دوران شیوع بیماری کووید-19
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نقش تشخیصی روان سازه‌های سازش نایافته اولیه و استراتژی‌های مقابله با تنیدگی بر ترس از ارزیابی منفی دختران مبتلا به بلوغ زودرس
نقش تشخیصی روان سازه‌های سازش نایافته اولیه و استراتژی‌های مقابله با تنیدگی بر ترس از ارزیابی منفی دختران مبتلا به بلوغ زودرس
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 5, Number 43 (2020-4)


اثربخشی درمان متمرکز بر شفقت بر بهبود کیفیت زندگی و افزایش تاب‌آوری مراقبان بیماران دمانس
اثربخشی درمان متمرکز بر شفقت بر بهبود کیفیت زندگی و افزایش تاب‌آوری مراقبان بیماران دمانس
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

طرحواره های ناسازگار اولیه و نگرش صمیمانه در زنان متأهل پیمان‌شکن و غیر پیمان‌شکن
طرحواره های ناسازگار اولیه و نگرش صمیمانه در زنان متأهل پیمان‌شکن و غیر پیمان‌شکن
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی اثربخشی درمان شناختی رفتاری (CBT) بر افزایش صمیمیت جنسی و کاهش نگرانی از تصویر بدن در زنان دارای اختلال کارکرد جنسی (بی‌میلی جنسی) مراجع کننده به مراکز مشاوره شهر شیراز
بررسی اثربخشی درمان شناختی رفتاری (CBT) بر افزایش صمیمیت جنسی و کاهش نگرانی از تصویر بدن در زنان دارای اختلال کارکرد جنسی (بی‌میلی جنسی) مراجع کننده به مراکز مشاوره شهر شیراز
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نقش ممیزی الگوهای ارتباطی خانواده و صفات تاریک شخصیت در تشخیص اعتیاد به تلفن همراه در دانش ‌آموزان
نقش ممیزی الگوهای ارتباطی خانواده و صفات تاریک شخصیت در تشخیص اعتیاد به تلفن همراه در دانش ‌آموزان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 5, Number 42 (2020-3)


عوامل مؤثر در فرسودگی شغلی معلمان
عوامل مؤثر در فرسودگی شغلی معلمان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نقش ممیزی طرحواره های ناسازگار اولیه و سبک‌های دل‌بستگی در تشخیص اضطراب اجتماعی در دانش ‌آموزان
نقش ممیزی طرحواره های ناسازگار اولیه و سبک‌های دل‌بستگی در تشخیص اضطراب اجتماعی در دانش ‌آموزان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نقش ممیزی سبک‌های هویت در تشخیص استفاده آسیب‌زا از اینترنت در دانش ‌آموزان؛ تحلیل تابع تشخیصی
نقش ممیزی سبک‌های هویت در تشخیص استفاده آسیب‌زا از اینترنت در دانش ‌آموزان؛ تحلیل تابع تشخیصی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارزیابی ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس کوتاه ترس از ابتلا به بیماری کرونا ویروس (کووید-19)
ارزیابی ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس کوتاه ترس از ابتلا به بیماری کرونا ویروس (کووید-19)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 4, Number 41 (2020-2)


مقایسه حمایت اجتماعی و شادکامی در فرزندان دختر خانواده‌های شاهد و عادی شهر شیراز
مقایسه حمایت اجتماعی و شادکامی در فرزندان دختر خانواده‌های شاهد و عادی شهر شیراز
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

رابطه ناگویی هیجانی با تمایزیافتگی شخصیتی و خودشیفتگی در دانشجویان افسرده ساکن در خوابگاه‌های مرکز شهر تهران در سال 1397
رابطه ناگویی هیجانی با تمایزیافتگی شخصیتی و خودشیفتگی در دانشجویان افسرده ساکن در خوابگاه‌های مرکز شهر تهران در سال 1397
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

رابطه عزت‌نفس با اضطراب اجتماعی در کودکان دارای اختلال اوتیسم
رابطه عزت‌نفس با اضطراب اجتماعی در کودکان دارای اختلال اوتیسم
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اثربخشی ذهن آگاهی ویژه کودکان بر تنظیم هیجان و کارکردهای روزانه‌ حافظه کودکان مبتلا به ناتوانی‌های یادگیری
اثربخشی ذهن آگاهی ویژه کودکان بر تنظیم هیجان و کارکردهای روزانه‌ حافظه کودکان مبتلا به ناتوانی‌های یادگیری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 4, Number 40 (2020-1)


رابطه سبک‌های یادگیری و تفکر انتقادی در دانش آموزان دبیرستانی (دوره اول) شهرستان یزد
رابطه سبک‌های یادگیری و تفکر انتقادی در دانش آموزان دبیرستانی (دوره اول) شهرستان یزد
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اثربخشی آموزش هوش هیجانی بر شادکامی دانش آموزان شهر کرمانشاه
اثربخشی آموزش هوش هیجانی بر شادکامی دانش آموزان شهر کرمانشاه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مقایسه بلوغ عاطفی در افراد دارای گرایش به خیانت و افراد عادی
مقایسه بلوغ عاطفی در افراد دارای گرایش به خیانت و افراد عادی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

رابطه بین طرحواره های ناسازگار اولیه و تعهد زناشویی با رضایت زناشویی
رابطه بین طرحواره های ناسازگار اولیه و تعهد زناشویی با رضایت زناشویی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 4, Number 39 (2019-12)


بررسی رابطه بین مهارت‌های ارتباطی و کیفیت زندگی دبیران
بررسی رابطه بین مهارت‌های ارتباطی و کیفیت زندگی دبیران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی ارتباط انگیزش تحصیلی و فراشناخت با اضطراب ریاضی دانش آموزان
بررسی ارتباط انگیزش تحصیلی و فراشناخت با اضطراب ریاضی دانش آموزان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

پیش‌بینی نگرش به خیانت زناشویی بر اساس رضایت جنسی، کیفیت روابط زناشویی و رضایت زناشویی زنان متأهل جوان
پیش‌بینی نگرش به خیانت زناشویی بر اساس رضایت جنسی، کیفیت روابط زناشویی و رضایت زناشویی زنان متأهل جوان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی رابطه آلکسی تایمیا با اعتیاد به اینترنت: نقش واسطه‌ای افسردگی، اضطراب و استرس در یک جمعیت غیر بالینی
بررسی رابطه آلکسی تایمیا با اعتیاد به اینترنت: نقش واسطه‌ای افسردگی، اضطراب و استرس در یک جمعیت غیر بالینی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 4, Number 38 (2019-12)


مقایسه عملکرد خانواده و کیفیت زندگی افراد مبتلابه بیماری ام‌اس با افراد سالم
مقایسه عملکرد خانواده و کیفیت زندگی افراد مبتلابه بیماری ام‌اس با افراد سالم
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی تفاوت‌های بین زنان و مردان از منظر فیزیولوژیک و شناختی
بررسی تفاوت‌های بین زنان و مردان از منظر فیزیولوژیک و شناختی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تأثیر آموزش مهارت‌های حرکتی بر توانمندی‌های شناختی و کارکردهای اجرایی کودکان مبتلا اختلالات یادگیری خاص
تأثیر آموزش مهارت‌های حرکتی بر توانمندی‌های شناختی و کارکردهای اجرایی کودکان مبتلا اختلالات یادگیری خاص
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نقش ممیزی ویژگی‌های شخصیتی در تشخیص دانش آموزان دارای اعتیاد به اینترنت (آزمون سه مدل شخصیتی کاستا-مک کری، هگزاکو و جایگزین زاکرمن-کلمن)
نقش ممیزی ویژگی‌های شخصیتی در تشخیص دانش آموزان دارای اعتیاد به اینترنت (آزمون سه مدل شخصیتی کاستا-مک کری، هگزاکو و جایگزین زاکرمن-کلمن)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 4, Number 37 (2019-12)


بررسی اثربخشی روان‌شناسی مثبت نگر بر افسردگی و بهزیستی روان‌شناختی در معلمین زن طلاق گرفته شهر شیراز
بررسی اثربخشی روان‌شناسی مثبت نگر بر افسردگی و بهزیستی روان‌شناختی در معلمین زن طلاق گرفته شهر شیراز
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مقایسه اثربخشی طرح‌واره درمانی و درمان پذیرش/تعهد به شیوه گروهی بر جهت‌گیری هیجانی به رابطه جنسی در زنان متأهل دارای خودکارآمدی جنسی پایین
مقایسه اثربخشی طرح‌واره درمانی و درمان پذیرش/تعهد به شیوه گروهی بر جهت‌گیری هیجانی به رابطه جنسی در زنان متأهل دارای خودکارآمدی جنسی پایین
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اثربخشی بازی‌درمانی با رویکرد شناختی _ رفتاری بر رشد اجتماعی و کاهش هراس اجتماعی کودکان پایه اول دبستان شهر کرمانشاه
اثربخشی بازی‌درمانی با رویکرد شناختی _ رفتاری بر رشد اجتماعی و کاهش هراس اجتماعی کودکان پایه اول دبستان شهر کرمانشاه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

رابطه راهبردهای کنترل تعارض و سخت رویی با سردمزاجی عاطفی زوجین
رابطه راهبردهای کنترل تعارض و سخت رویی با سردمزاجی عاطفی زوجین
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 4, Number 36 (2019-10)


مقایسه‌ی اختلال ضعف روانی و شیوه‌های حل مسئله و نگرانی در بین پرستاران زن دارای اختلاف خانوادگی و عادی شهر کرمانشاه
مقایسه‌ی اختلال ضعف روانی و شیوه‌های حل مسئله و نگرانی در بین پرستاران زن دارای اختلاف خانوادگی و عادی شهر کرمانشاه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نقش ممیزی سبک‌های دل‌بستگی، ناگویی هیجانی و ویژگی‌های شخصیتی در تشخیص دانش‌آموزان دارای اعتیاد به اینترنت: تحلیل تابع تشخیصی
نقش ممیزی سبک‌های دل‌بستگی، ناگویی هیجانی و ویژگی‌های شخصیتی در تشخیص دانش‌آموزان دارای اعتیاد به اینترنت: تحلیل تابع تشخیصی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارائه الگوهای پیش‌بینی کننده طلاق عاطفی در زوجین شهر کرمانشاه
ارائه الگوهای پیش‌بینی کننده طلاق عاطفی در زوجین شهر کرمانشاه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مدل‌سازی معادلات ساختاری رابطه طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه با اضطراب اجتماعی با نقش میانجی هوش هیجانی
مدل‌سازی معادلات ساختاری رابطه طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه با اضطراب اجتماعی با نقش میانجی هوش هیجانی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 4, Number 35 (2019-9)


بررسی نقش طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه بر نگرش به زندگی در دانش آموزان
بررسی نقش طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه بر نگرش به زندگی در دانش آموزان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی اثربخشی روان‌شناسی مثبت نگر بر صمیمیت زناشویی و سرزندگی ذهنی در زنان دارای تعارض با همسر، مراجع کننده به مراکز مشاوره شهر شیراز
بررسی اثربخشی روان‌شناسی مثبت نگر بر صمیمیت زناشویی و سرزندگی ذهنی در زنان دارای تعارض با همسر، مراجع کننده به مراکز مشاوره شهر شیراز
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

رابطه کیفیت زندگی، تاب‌آوری و بخشندگی با دل‌زدگی زناشویی معلمان زن شهر کرمانشاه
رابطه کیفیت زندگی، تاب‌آوری و بخشندگی با دل‌زدگی زناشویی معلمان زن شهر کرمانشاه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مقایسه مسائل جنسی در زنان شاغل و خانه‌دار شهر شیراز
مقایسه مسائل جنسی در زنان شاغل و خانه‌دار شهر شیراز
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 4, Number 34 (2019-8)


اثربخشی درمان هیجان‌مدار بر تحمل ناکامی و سازگاری زناشویی زوج‌های مراجعه‌کننده به مرکز مشاوره شرکت نفت
اثربخشی درمان هیجان‌مدار بر تحمل ناکامی و سازگاری زناشویی زوج‌های مراجعه‌کننده به مرکز مشاوره شرکت نفت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی علل و عوامل مرتبط در گرایش جوانان به مصرف مواد مخدر (مطالعه موردی منطقه جلگه چاه هاشم)
بررسی علل و عوامل مرتبط در گرایش جوانان به مصرف مواد مخدر (مطالعه موردی منطقه جلگه چاه هاشم)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

پیش‌بینی امید به زندگی بر اساس بهزیستی روان‌شناختی، حمایت اجتماعی ادراک‌شده و رفتار دل‌بستگی در روابط زناشویی در زنان نجات‌یافته از خودسوزی (مطالعه موردی زنان متأهل ایلام)
پیش‌بینی امید به زندگی بر اساس بهزیستی روان‌شناختی، حمایت اجتماعی ادراک‌شده و رفتار دل‌بستگی در روابط زناشویی در زنان نجات‌یافته از خودسوزی (مطالعه موردی زنان متأهل ایلام)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اثربخشی آموزش ذهن آگاهی زوجی بر ارتقاء احساسات مثبت زوجین جوان شهر بوشهر
اثربخشی آموزش ذهن آگاهی زوجی بر ارتقاء احساسات مثبت زوجین جوان شهر بوشهر
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 4, Number 33 (2019-7)


بررسی سهم معناداری مؤلفه‌های تعهد زناشویی با عملکرد جنسی در دانشجویان متأهل زن دانشگاه منابع طبیعی گرگان
بررسی سهم معناداری مؤلفه‌های تعهد زناشویی با عملکرد جنسی در دانشجویان متأهل زن دانشگاه منابع طبیعی گرگان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی رابطه بین مسئولیت‌پذیری و خودکارآمدی با عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان دختر دبیرستان‌های شهرستان یزد
بررسی رابطه بین مسئولیت‌پذیری و خودکارآمدی با عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان دختر دبیرستان‌های شهرستان یزد
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اثربخشی آموزش مهارت‌های اجتماعی بر خلاقیت پسران ابتدایی شهرستان شیراز
اثربخشی آموزش مهارت‌های اجتماعی بر خلاقیت پسران ابتدایی شهرستان شیراز
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

پیش‌بینی تعارضات زناشویی بر اساس شیوه‌های فرزندپروری، ویژگی‌های شخصیتی و سبک‌های دل‌بستگی زنان شهر کرمانشاه
پیش‌بینی تعارضات زناشویی بر اساس شیوه‌های فرزندپروری، ویژگی‌های شخصیتی و سبک‌های دل‌بستگی زنان شهر کرمانشاه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 4, Number 32 (2019-6)


اثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر تاب‌آوری دانش آموزان
اثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر تاب‌آوری دانش آموزان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اثربخشی درمان یکپارچه توحیدی (IT) بر اضطراب و سرزندگی تحصیلی دانش‌آموزان دختر پیش‌دانشگاهی استان یزد
اثربخشی درمان یکپارچه توحیدی (IT) بر اضطراب و سرزندگی تحصیلی دانش‌آموزان دختر پیش‌دانشگاهی استان یزد
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی نقش سواد والدین بر پیشرفت تحصیلی و سلامت روان دانش آموزان
بررسی نقش سواد والدین بر پیشرفت تحصیلی و سلامت روان دانش آموزان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اثربخشی آموزش غنی‌سازی روابط زوجین مبتنی بر رویکرد هیجان مدار بر کیفیت روابط زناشویی در زنان مراجعه‌کننده به مرکز مشاوره
اثربخشی آموزش غنی‌سازی روابط زوجین مبتنی بر رویکرد هیجان مدار بر کیفیت روابط زناشویی در زنان مراجعه‌کننده به مرکز مشاوره
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 4, Number 31 (2019-5)


رابطه میزان استفاده از بازی‌های رایانه‌ای با سلامت روان و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان شهر شیراز
رابطه میزان استفاده از بازی‌های رایانه‌ای با سلامت روان و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان شهر شیراز
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی رابطه سبک‌های فرزند پروری و رضایت زناشویی والدین با اختلالات رفتاری کودکان دبستانی شهر کرج
بررسی رابطه سبک‌های فرزند پروری و رضایت زناشویی والدین با اختلالات رفتاری کودکان دبستانی شهر کرج
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مدل علی تأثیر سرسختی شغلی بر اشتیاق شغلی معلمان با نقش میانجی‌ رفتارهای کاری نوآورانه ‎
مدل علی تأثیر سرسختی شغلی بر اشتیاق شغلی معلمان با نقش میانجی‌ رفتارهای کاری نوآورانه ‎
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اثربخشی آموزش مدیریت استرس بر تاب‌آوری و کیفیت زندگی زنان دارای تعارض زناشویی شهر کرمانشاه
اثربخشی آموزش مدیریت استرس بر تاب‌آوری و کیفیت زندگی زنان دارای تعارض زناشویی شهر کرمانشاه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 4, Number 30 (2019-4)


نقش خانواده در تربیت جنسی کودکان
نقش خانواده در تربیت جنسی کودکان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اثربخشی تکلیف شب بر پیشرفت تحصیلی دیکته دانش‌آموزان ابتدایی دارای نارسایی خواندن
اثربخشی تکلیف شب بر پیشرفت تحصیلی دیکته دانش‌آموزان ابتدایی دارای نارسایی خواندن
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی ساختار عاملی تأییدی مقیاس فروتنی ارتباطی در زنان متأهل شهر اهواز
بررسی ساختار عاملی تأییدی مقیاس فروتنی ارتباطی در زنان متأهل شهر اهواز
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی رابطه اعتیاد به بازی‌های کامپیوتری بر افت تحصیلی دانش آموزان دبیرستانی شهر زاهدان
بررسی رابطه اعتیاد به بازی‌های کامپیوتری بر افت تحصیلی دانش آموزان دبیرستانی شهر زاهدان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 3, Number 29 (2019-3)


بررسی مراحل رشد و عوامل مؤثر بر رشد جنین انسان قبل از تولد
بررسی مراحل رشد و عوامل مؤثر بر رشد جنین انسان قبل از تولد
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

The effectiveness of psychological empowerment program based on individual psychology theory of Adler on sexual self-esteem and quality of marital relationships of women with marital conflicts
اثربخشی توانمندسازی روان‌شناختی بر مبنای نظریه روان‌شناسی فردی آدلر بر عزت‌نفس جنسی و کیفیت روابط زناشویی زنان داری تعارضات زناشویی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

تحلیل محتوی کتاب‌های علوم دوره اول متوسطه تحصیلی ازلحاظ توجه به معضلات زیست‌محیطی
تحلیل محتوی کتاب‌های علوم دوره اول متوسطه تحصیلی ازلحاظ توجه به معضلات زیست‌محیطی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Predicting Mental Health baised on Dimentions of Emotional Intelligence among Gifted Students
پیش‌بینی سلامت روانی بر اساس ابعاد هوش عاطفی در دانش آموزان سرآمد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 3, Number 28 (2019-2)


The Relationship between attachment style and hardiness with perfectionism in students of Maragheh University
بررسی رابطه‌ی بین سبک‌های دل‌بستگی و سرسختی روان‌شناختی با کمال‌گرایی در دانشجویان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

نقش آموزش مهارت‌های اجتماعی در نظم مدرسه ابتدایی
نقش آموزش مهارت‌های اجتماعی در نظم مدرسه ابتدایی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the relationship between religious capital and marital satisfaction in couples applying for divorce in Kermanshah city
بررسی رابطه سرمایه روان‌شناختی با جهت‌گیری مذهبی و رضایت‌مندی زناشویی در زوجین متقاضی طلاق
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of life skills training on social competence of students
اثر آموزش مهارت‌های زندگی بر شایستگی اجتماعی دانش‌آموزان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 3, Number 27 (2019-1)


بررسی کانون توجه در اختلالات شخصیت نمایشی و وسواسی-جبری
بررسی کانون توجه در اختلالات شخصیت نمایشی و وسواسی-جبری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

رابطه جهت‌گیری مذهبی، هوش هیجانی و هوش معنوی با سلامت روانی در دانش آموزان دبیرستانی شهر کرج
رابطه جهت‌گیری مذهبی، هوش هیجانی و هوش معنوی با سلامت روانی در دانش آموزان دبیرستانی شهر کرج
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تقوا؛ عاملی برای رفتار سازمانی اسلامی
تقوا؛ عاملی برای رفتار سازمانی اسلامی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

رابطه طرحواره های ناسازگار اولیه و استرس شغلی با نقش میانجی‌گری هوش هیجانی در کارمندان بانک
رابطه طرحواره های ناسازگار اولیه و استرس شغلی با نقش میانجی‌گری هوش هیجانی در کارمندان بانک
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 3, Number 26 (2018-12)


اثربخشی درمان پذیرش و تعهد بر انعطاف پذیری روانی و تنظیم هیجان و سازگاری روان در افراد دارای لکنت زبان
اثربخشی درمان پذیرش و تعهد بر انعطاف پذیری روانی و تنظیم هیجان و سازگاری روان در افراد دارای لکنت زبان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Forensic psychology: A necessity in the criminal justice system of Iran
روانشناسی قانونی: ضرورتی در نظام عدالت کیفری ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship Between Self-efficacy and Job stress of Teachers With the Academic Achievement Of Elementary Students In Kermanshah
رابطه خودکارآمدی و استرس شغلی معلمان با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ابتدایی شهر کرمانشاه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Brief Solution-Focused Group Couple Therapy on Increasing Marital Intimacy of Couples
تأثیر زوج‌درمانی کوتاه‌مدت راه‌حل محور به شیوه گروهی برافزایش صمیمیت زناشویی زوج‌ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 3, Number 25 (2018-11)


مقایسه استدلال جامعه پسندانه کودکان کم‌توان هوشی و عادی بر اساس جنسیت آن‌ها در شهر تهران
مقایسه استدلال جامعه پسندانه کودکان کم‌توان هوشی و عادی بر اساس جنسیت آن‌ها در شهر تهران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی تأثیر استفاده آسیب‌زا از تلفن همراه بر بهزیستی روانی دانشجویان
بررسی تأثیر استفاده آسیب‌زا از تلفن همراه بر بهزیستی روانی دانشجویان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مقایسه ویژگی‌های شخصیتی، هوش هیجانی و راهبردهای تنظیم شناختی-هیجانی در بین دانش‌آموزان مدارس عادی و نمونه دولتی
مقایسه ویژگی‌های شخصیتی، هوش هیجانی و راهبردهای تنظیم شناختی-هیجانی در بین دانش‌آموزان مدارس عادی و نمونه دولتی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

پیش‌بینی رفتارهای خود ناتوان ساز تحصیلی بر اساس اشتیاق تحصیلی، تاب‌آوری و تحمل پریشانی دانش آموزان دختر
پیش‌بینی رفتارهای خود ناتوان ساز تحصیلی بر اساس اشتیاق تحصیلی، تاب‌آوری و تحمل پریشانی دانش آموزان دختر
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 3, Number 24 (2018-10)


تحلیلی بر علل و عوامل کاهش انگیزه و تأثیر آن بر افت تحصیلی دانش‌آموزان
تحلیلی بر علل و عوامل کاهش انگیزه و تأثیر آن بر افت تحصیلی دانش‌آموزان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نقش ویژگی‌های شخصیتی و جمعیت شناختی در پیش‌بینی نگرش به ازدواج سفید در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
نقش ویژگی‌های شخصیتی و جمعیت شناختی در پیش‌بینی نگرش به ازدواج سفید در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اثربخشی آموزش مداخله روان‌شناسی مثبت‌گرا بر ارتقاء عملکرد کارکردهای اجرایی (انعطاف‌پذیری، بازداری و حافظه فعال) دانشجویان دانشگاه آزاد تبریز
اثربخشی آموزش مداخله روان‌شناسی مثبت‌گرا بر ارتقاء عملکرد کارکردهای اجرایی (انعطاف‌پذیری، بازداری و حافظه فعال) دانشجویان دانشگاه آزاد تبریز
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اثربخشی مدیریت استرس به شیوه شناختی رفتاری بر بهزیستی عاطفی، کیفیت زندگی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس
اثربخشی مدیریت استرس به شیوه شناختی رفتاری بر بهزیستی عاطفی، کیفیت زندگی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 3, Number 23 (2018-9)


بررسی تحلیلی مدح و ذم (ستایش و نکوهش) شادی و نشاط در آموزه‌های اسلامی
بررسی تحلیلی مدح و ذم (ستایش و نکوهش) شادی و نشاط در آموزه‌های اسلامی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی اثربخشی بازی‌درمانی گروهی مبتنی بر رویکرد رفتاری- شناختی بر مهارت‌های اجتماعی دانش آموزان دختر مقطع دبستان
بررسی اثربخشی بازی‌درمانی گروهی مبتنی بر رویکرد رفتاری- شناختی بر مهارت‌های اجتماعی دانش آموزان دختر مقطع دبستان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی رابطه سازش یافتگی دوتایی (والدین) و سبک‌های فرزند پروری والدین در سازگاری اجتماعی و عاطفی دانش آموزان مقطع متوسطه
بررسی رابطه سازش یافتگی دوتایی (والدین) و سبک‌های فرزند پروری والدین در سازگاری اجتماعی و عاطفی دانش آموزان مقطع متوسطه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی رابطه بین ادراک شایستگی و پیشرفت تحصیلی با در نظر گرفتن نقش تعدیل‌کنندگی خودکارآمدی ادراک‌شده در دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه ناحیه 2 شیراز
بررسی رابطه بین ادراک شایستگی و پیشرفت تحصیلی با در نظر گرفتن نقش تعدیل‌کنندگی خودکارآمدی ادراک‌شده در دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه ناحیه 2 شیراز
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 3, Number 22 (2018-8)


به‌کارگیری مدل سوات (SWOT) در مدارس دوزبانه دوره اول و دوم ابتدایی (اول ابتدایی تا ششم ابتدایی) شهرستان اهواز با تأکید بر خلق استراتژی های کاربردی
به‌کارگیری مدل سوات (SWOT) در مدارس دوزبانه دوره اول و دوم ابتدایی (اول ابتدایی تا ششم ابتدایی) شهرستان اهواز با تأکید بر خلق استراتژی های کاربردی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی و مقایسه عزت‌نفس در دانش آموزان دختر تحت پوشش سازمان های حمایتی و دانش آموزان عادی مدارس متوسطه شهرستان میاندوآب
بررسی و مقایسه عزت‌نفس در دانش آموزان دختر تحت پوشش سازمان های حمایتی و دانش آموزان عادی مدارس متوسطه شهرستان میاندوآب
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نقش واسطه ای طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه در رابطه سبک‌های دل‌بستگی و اعتیاد به شبکه‌های اجتماعی مبتنی بر موبایل در دانشجویان
نقش واسطه ای طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه در رابطه سبک‌های دل‌بستگی و اعتیاد به شبکه‌های اجتماعی مبتنی بر موبایل در دانشجویان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی اثربخشی ذهن آگاهی در کاهش استرس و افسردگی دانشجویان
بررسی اثربخشی ذهن آگاهی در کاهش استرس و افسردگی دانشجویان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 3, Number 21 (2018-7)


اثربخشی واقعیت درمانی مبتنی بر نظریه انتخاب برافزایش رضایت زناشویی و عزت‌نفس جنسی و کاهش تعارضات زناشویی زنان متقاضی طلاق
اثربخشی واقعیت درمانی مبتنی بر نظریه انتخاب برافزایش رضایت زناشویی و عزت‌نفس جنسی و کاهش تعارضات زناشویی زنان متقاضی طلاق
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی اثربخشی آموزش همدلی در کاهش دل‌زدگی زناشویی و افزایش سازگاری در زنان متأهل در شهر تهران
بررسی اثربخشی آموزش همدلی در کاهش دل‌زدگی زناشویی و افزایش سازگاری در زنان متأهل در شهر تهران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی اثربخشی آموزش گروهی مدل ABC الیس بر تعلل‌ورزی دانشجویان
بررسی اثربخشی آموزش گروهی مدل ABC الیس بر تعلل‌ورزی دانشجویان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اثربخشی برنامه روان آموزشگری مبتنی بر روی آورد سیستمی- رفتاری گاتمن بر دل‌زدگی زناشویی و باورهای ارتباطی غیرمنطقی زنان متأهل با نگرش به خیانت زناشویی
اثربخشی برنامه روان آموزشگری مبتنی بر روی آورد سیستمی- رفتاری گاتمن بر دل‌زدگی زناشویی و باورهای ارتباطی غیرمنطقی زنان متأهل با نگرش به خیانت زناشویی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 3, Number 20 (2018-6)


بررسی رابطه باورهای فراشناختی با خودکارآمدی، شادکامی و بهزیستی روان‌شناختی در دانش آموزان مدارس آموزش از راه دور
بررسی رابطه باورهای فراشناختی با خودکارآمدی، شادکامی و بهزیستی روان‌شناختی در دانش آموزان مدارس آموزش از راه دور
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی سلامت روانی زوج‌های نابارور متقاضی درمان‌های کمک باروری لقاح در محیط آزمایشگاه، تلقیح داخل رحمی و تلقیح درون سیتوپلاسمی اسپرم
بررسی سلامت روانی زوج‌های نابارور متقاضی درمان‌های کمک باروری لقاح در محیط آزمایشگاه، تلقیح داخل رحمی و تلقیح درون سیتوپلاسمی اسپرم
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی رابطه خانواده و استفاده نابجا از اینترنت با سوءمصرف مواد مخدر (مقاله مروری)
بررسی رابطه خانواده و استفاده نابجا از اینترنت با سوءمصرف مواد مخدر (مقاله مروری)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مقایسه کمال‌گرایی و منبع کنترل سلامت در بیماران وسواسی و افسرده
مقایسه کمال‌گرایی و منبع کنترل سلامت در بیماران وسواسی و افسرده
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 3, Number 19 (2018-5)


اثربخشی بازی درمانی برکاهش کمرویی کودکان
اثربخشی بازی درمانی برکاهش کمرویی کودکان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تأثیر پایگاه اقتصادی – اجتماعی بر کیفیت زندگی کاری کارکنان مراکز بهداشتی شهرستان کاشان
تأثیر پایگاه اقتصادی – اجتماعی بر کیفیت زندگی کاری کارکنان مراکز بهداشتی شهرستان کاشان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

پیش‌بینی خودتنظیمی هیجانی بر اساس فرایندهای ارتباطی خانواده و تاب‌آوری در دانشجویان
پیش‌بینی خودتنظیمی هیجانی بر اساس فرایندهای ارتباطی خانواده و تاب‌آوری در دانشجویان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

پیش‌بینی پذیری اعتیاد جوانان با توجه به سبک هویتی
پیش‌بینی پذیری اعتیاد جوانان با توجه به سبک هویتی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 3, Number 18 (2018-4)


مروری بر روش‌های درمان اختلال یادگیری خاص: دیکته نویسی در پژوهش‌های آزمایشی داخلی
مروری بر روش‌های درمان اختلال یادگیری خاص: دیکته نویسی در پژوهش‌های آزمایشی داخلی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مقایسه رابطه پیشرفت تحصیلی با درگیری تحصیلی، سرسختی و ادراک محیط کلاس بین دانش‌آموزان دختر و پسر
مقایسه رابطه پیشرفت تحصیلی با درگیری تحصیلی، سرسختی و ادراک محیط کلاس بین دانش‌آموزان دختر و پسر
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تأثیر نقاشی درمانی در کاهش علائم افسردگی کودکان دارای والدین سوءمصرف کننده مواد
تأثیر نقاشی درمانی در کاهش علائم افسردگی کودکان دارای والدین سوءمصرف کننده مواد
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نقش سیستم‌های بازداری/ فعال‌سازی رفتار و راهبردهای نظم جویی شناختی هیجان در استفاده مفرط از تلفن همراه در نوجوانان
نقش سیستم‌های بازداری/ فعال‌سازی رفتار و راهبردهای نظم جویی شناختی هیجان در استفاده مفرط از تلفن همراه در نوجوانان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 2, Number 17 (2018-3)


بررسی علل و عوامل افت تحصیلی در دانشجویان دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
بررسی علل و عوامل افت تحصیلی در دانشجویان دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

پیش بینی پرخاشگری بر اساس شیوه های فرزند پروری دانش آموزان دختر متوسطه اول پایه نهم شهرستان کهنوج
پیش بینی پرخاشگری بر اساس شیوه های فرزند پروری دانش آموزان دختر متوسطه اول پایه نهم شهرستان کهنوج
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نقش واسطه‌ای تعهد دینی در رابطه بین سخت رویی با ایده پردازی خودکشی در دانش آموزان نوجوان دختر شهرستان ورامین
نقش واسطه‌ای تعهد دینی در رابطه بین سخت رویی با ایده پردازی خودکشی در دانش آموزان نوجوان دختر شهرستان ورامین
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اثربخشی آموزش مدیریت استرس به شیوه شناختی رفتاری بر شادکامی، رضایت از مدرسه و باورهای خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان دختر شهر اهواز
اثربخشی آموزش مدیریت استرس به شیوه شناختی رفتاری بر شادکامی، رضایت از مدرسه و باورهای خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان دختر شهر اهواز
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 2, Number 16 (2018-2)


بررسی فقر و عوامل آن در شهر تهران
بررسی فقر و عوامل آن در شهر تهران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

سنجش کیفیت خدمات بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر از دیدگاه بیماران
سنجش کیفیت خدمات بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر از دیدگاه بیماران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی تأثیر استفاده از مدیریت دانش بر کاهش فرسودگی شغلی کارکنان اداره کل بهزیستی هرمزگان
بررسی تأثیر استفاده از مدیریت دانش بر کاهش فرسودگی شغلی کارکنان اداره کل بهزیستی هرمزگان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نقش واسطه‌ای تعهد دینی در رابطه بین اضطراب اجتماعی با ایده پردازی خودکشی در دانش آموزان نوجوان دختر شهرستان ورامین
نقش واسطه‌ای تعهد دینی در رابطه بین اضطراب اجتماعی با ایده پردازی خودکشی در دانش آموزان نوجوان دختر شهرستان ورامین
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 2, Number 15 (2018-1)


بررسی تأثیر استفاده از مدیریت دانش بر بهبود بهره‌وری کارکنان اداره کل بهزیستی هرمزگان
بررسی تأثیر استفاده از مدیریت دانش بر بهبود بهره‌وری کارکنان اداره کل بهزیستی هرمزگان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مروری بر عوامل مخاطره‌آمیز فردی، بین فردی، محیطی و اجتماعی مرتبط با گرایش به سومصرف مواد مخدر
مروری بر عوامل مخاطره‌آمیز فردی، بین فردی، محیطی و اجتماعی مرتبط با گرایش به سومصرف مواد مخدر
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

رابطه هوش هیجانی و جهت‌گیری مذهبی با اضطراب مرگ در کارکنان مرد بازنشسته‌ی شرکت صنایع فولاد خوزستان شهر اهواز
رابطه هوش هیجانی و جهت‌گیری مذهبی با اضطراب مرگ در کارکنان مرد بازنشسته‌ی شرکت صنایع فولاد خوزستان شهر اهواز
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

رابطه تنیدگی تحصیلی ادراک شده با اجتناب از پذیرش تکالیف درسی جدید در دانش آموزان پسر مقطع متوسطه اول و دوم شهر اصفهان
رابطه تنیدگی تحصیلی ادراک شده با اجتناب از پذیرش تکالیف درسی جدید در دانش آموزان پسر مقطع متوسطه اول و دوم شهر اصفهان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 2, Number 14 (2017-12)


بررسی عامل‌های شخصیتی با سندرم خستگی مزمن کارکنان مراکز بهداشتی درمانی
بررسی عامل‌های شخصیتی با سندرم خستگی مزمن کارکنان مراکز بهداشتی درمانی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نقش شخصیت در تعهد و سلامت سازمانی پرستاران شاغل در بیمارستان‌های شهر اراک
نقش شخصیت در تعهد و سلامت سازمانی پرستاران شاغل در بیمارستان‌های شهر اراک
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی ساختار عاملی، اعتبار و پایایی فرم فارسی مقیاس باورهای مثبت و منفی نشخوار فکری(PBRS-NBRS) و مقیاس پاسخ نشخوار فکری(RRS)
بررسی ساختار عاملی، اعتبار و پایایی فرم فارسی مقیاس باورهای مثبت و منفی نشخوار فکری(PBRS-NBRS) و مقیاس پاسخ نشخوار فکری(RRS)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

خودتردیدی، گرایش به اهمال‌کاری تحصیلی، عزت‌نفس و عملکردتحصیلی: وارسی یک مدل علّی در دانش آموزان نوجوان
خودتردیدی، گرایش به اهمال‌کاری تحصیلی، عزت‌نفس و عملکردتحصیلی: وارسی یک مدل علّی در دانش آموزان نوجوان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 2, Number 13 (2017-11)


رابطه ی کمال گرایی، عزت نفس و تنظیم هیجان با اضطراب امتحان در دانشجویان
رابطه ی کمال گرایی، عزت نفس و تنظیم هیجان با اضطراب امتحان در دانشجویان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نقش آرزوها، نیازهای روان شناختی بنیادین، خودشناسی انسجامی، شفقت خود در پیش بینی اضطراب مرگ
نقش آرزوها، نیازهای روان شناختی بنیادین، خودشناسی انسجامی، شفقت خود در پیش بینی اضطراب مرگ
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

پیش بینی عملکرد تحصیلی و اضطراب امتحان نوجوانان بر اساس سبک‌های فرزندپروری و صمیمیت زناشویی والدین
پیش بینی عملکرد تحصیلی و اضطراب امتحان نوجوانان بر اساس سبک‌های فرزندپروری و صمیمیت زناشویی والدین
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

رابطه هیجان های تحصیلی با رویکردهای مطالعه و اهمال کاری تحصیلی در دانشجویان
رابطه هیجان های تحصیلی با رویکردهای مطالعه و اهمال کاری تحصیلی در دانشجویان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 2, Number 12 (2017-10)


برنامه ی درسی تربیت معلم در عصر فناوری اطلاعات و ارتباطات
برنامه ی درسی تربیت معلم در عصر فناوری اطلاعات و ارتباطات
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی تطبیقی کتاب ریاضی پنجم ابتدایی جدید با کتاب ریاضی سال تحصیلی 93-94
بررسی تطبیقی کتاب ریاضی پنجم ابتدایی جدید با کتاب ریاضی سال تحصیلی 93-94
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی رابطه علّی رویکردهای یادگیری با عملکرد ریاضی با میانجیگری علاقه و مشغولیت رفتاری
بررسی رابطه علّی رویکردهای یادگیری با عملکرد ریاضی با میانجیگری علاقه و مشغولیت رفتاری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی شدت میانگین تفکیک خود پنداره بر شناخت احساس هویت کارکنان با توجه به نقش تعدیل کننده وضوح خود پنداره در سازمان های دولتی
بررسی شدت میانگین تفکیک خود پنداره بر شناخت احساس هویت کارکنان با توجه به نقش تعدیل کننده وضوح خود پنداره در سازمان های دولتی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

پیش‌بینی خودکار آمدی تحصیلی دانش آموزان دوره دوم متوسطه مشگین شهر بر اساس نمره ذهن آگاهی و هیجانات منفی
پیش‌بینی خودکار آمدی تحصیلی دانش آموزان دوره دوم متوسطه مشگین شهر بر اساس نمره ذهن آگاهی و هیجانات منفی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 2, Number 11 (2017-9)


پیشگیری از اعتیاد با رویکرد اجتماعی کردن مبارزه با مواد مخدر و بهره‌مندی از ظرفیت سازمان‌های مردمی
پیشگیری از اعتیاد با رویکرد اجتماعی کردن مبارزه با مواد مخدر و بهره‌مندی از ظرفیت سازمان‌های مردمی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی رابطه بین شادکامی و کمال‌گرایی در دانشجویان دختر و پسر مؤسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان
بررسی رابطه بین شادکامی و کمال‌گرایی در دانشجویان دختر و پسر مؤسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی رابطه حمایت اجتماعی و کیفیت روابط با سلامت روان دانشجویان آزاد اسلامی مرودشت
بررسی رابطه حمایت اجتماعی و کیفیت روابط با سلامت روان دانشجویان آزاد اسلامی مرودشت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تأثیر درمان مبتنی بر ذهن آگاهی بر سلامت معنوی، بخشش و راهبردهای مقابله‌ی مذهبی بیماران قلبی شهر اصفهان
تأثیر درمان مبتنی بر ذهن آگاهی بر سلامت معنوی، بخشش و راهبردهای مقابله‌ی مذهبی بیماران قلبی شهر اصفهان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مقایسه رضایت زناشویی، کیفیت زندگی، بهزیستی روان‌شناختی و تاب‌آوری روانی زنان شاغل فرهنگی، شاغل غیرفرهنگی و زنان خانه‌دار شهر بوشهر
مقایسه رضایت زناشویی، کیفیت زندگی، بهزیستی روان‌شناختی و تاب‌آوری روانی زنان شاغل فرهنگی، شاغل غیرفرهنگی و زنان خانه‌دار شهر بوشهر
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

واکاوی جایگاه سواد رسانه‌ای انتقادی در نظام آموزش‌وپرورش ایران
واکاوی جایگاه سواد رسانه‌ای انتقادی در نظام آموزش‌وپرورش ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تاثیر شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر افسردگی، کیفیت زندگی و امیدواری در مددجویان کمیته امداد شهرستان قروه
تاثیر شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر افسردگی، کیفیت زندگی و امیدواری در مددجویان کمیته امداد شهرستان قروه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 2, Number 10 (2017-8)


اثربخشی آموزش مهارت های ارتباطی بین فردی بر اضطراب کارکنان بانک
اثربخشی آموزش مهارت های ارتباطی بین فردی بر اضطراب کارکنان بانک
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

چگونگی نقش آموزش‌های ضمن خدمت برتوسعه سرمایه اجتماعی و مؤلفه‌های تشکیل‌دهنده سرمایه اجتماعی معلمان
چگونگی نقش آموزش‌های ضمن خدمت برتوسعه سرمایه اجتماعی و مؤلفه‌های تشکیل‌دهنده سرمایه اجتماعی معلمان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

پیش بینی امید بر اساس خلاقیت هیجانی و حمایت اجتماعی ادراک شده در دانشجویان آزاد اسلامی رودهن
پیش بینی امید بر اساس خلاقیت هیجانی و حمایت اجتماعی ادراک شده در دانشجویان آزاد اسلامی رودهن
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اقدامات بهداشتی جهت پیشگیری از افسردگی زنان شاغل استان چهار محال و بختیاری
اقدامات بهداشتی جهت پیشگیری از افسردگی زنان شاغل استان چهار محال و بختیاری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مقایسه رضایت زناشویی و سلامت روانی کارکنان زن و مرد بخش های درمانی و غیر درمانی بیمارستان بزرگ نفت اهواز
مقایسه رضایت زناشویی و سلامت روانی کارکنان زن و مرد بخش های درمانی و غیر درمانی بیمارستان بزرگ نفت اهواز
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مهارت‌های زندگی از منظر قرآن
مهارت‌های زندگی از منظر قرآن
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اثربخشی آموزش مهارت های ارتباطی بین فردی بر خودکارآمدی کارکنان بانک
اثربخشی آموزش مهارت های ارتباطی بین فردی بر خودکارآمدی کارکنان بانک
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

رابطه طرحواره های ناسازگار اولیه، راهبردهای نظم دهی شناختی هیجانی و کمال گرایی با ناگویی هیجانی در بیماران قلبی
رابطه طرحواره های ناسازگار اولیه، راهبردهای نظم دهی شناختی هیجانی و کمال گرایی با ناگویی هیجانی در بیماران قلبی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

کاربرد توانبخشی شناختی برای انواع اختلالات روانی
کاربرد توانبخشی شناختی برای انواع اختلالات روانی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اثربخشی مداخله مبتنی بر تنظیم هیجان بر راهبردهای نظم دهی شناختی هیجانی و ناگویی هیجانی در بیماران مبتلا به نارسایی عروق کرونر قلب
اثربخشی مداخله مبتنی بر تنظیم هیجان بر راهبردهای نظم دهی شناختی هیجانی و ناگویی هیجانی در بیماران مبتلا به نارسایی عروق کرونر قلب
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 2, Number 9 (2017-7)


آموزش فلسفه برای کودکان
آموزش فلسفه برای کودکان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اثربخشی رویکرد ایماگوتراپی زوجین بر افزایش سازگاری، صمیمیت و تاب آوری زوجین شهر بوشهر
اثربخشی رویکرد ایماگوتراپی زوجین بر افزایش سازگاری، صمیمیت و تاب آوری زوجین شهر بوشهر
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

پیش بینی کیفیت زندگی براساس خوش بینی در بیماران هموفیلی
پیش بینی کیفیت زندگی براساس خوش بینی در بیماران هموفیلی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

روانشناسی مرگ
روانشناسی مرگ
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تاثیر بازی درمانی مبتنی بر کارکردهای اجرایی در توانایی برنامه ریزی و توجه انتخابی کودکان مبتلا به نقص توجه و بیش فعالی
تاثیر بازی درمانی مبتنی بر کارکردهای اجرایی در توانایی برنامه ریزی و توجه انتخابی کودکان مبتلا به نقص توجه و بیش فعالی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

رابطه سبک های هویت و عزت نفس با عملکرد تحصیلی دانش آموزان پیش دانشگاهی شهرستان ایذه
رابطه سبک های هویت و عزت نفس با عملکرد تحصیلی دانش آموزان پیش دانشگاهی شهرستان ایذه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

رابطۀ ترتیب تولد خانوادگی دانشجویان با سبک زندگی آن ها
رابطۀ ترتیب تولد خانوادگی دانشجویان با سبک زندگی آن ها
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مقایسه کارکرد های اجرایی و مهارت های تنظیم شناختی هیجان در نوجوانان مبتلا به اختلال سلوک و عادی
مقایسه کارکرد های اجرایی و مهارت های تنظیم شناختی هیجان در نوجوانان مبتلا به اختلال سلوک و عادی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 2, Number 8 (2017-6)


بررسی رابطه سرمایه نمادین اخلاقی – اعتقادی با عدالت سازمانی ادراک‌شده
بررسی رابطه سرمایه نمادین اخلاقی – اعتقادی با عدالت سازمانی ادراک‌شده
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی انحرافات اجتماعی در قران و پیامدهای آن در دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهرستان دلفان
بررسی انحرافات اجتماعی در قران و پیامدهای آن در دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهرستان دلفان
| [Abstract-FA] | [XML] |

بررسی رابطه باورهای غیر منطقی با ناسازگاری زناشویی در پرستاران متأهل زن و مرد
بررسی رابطه باورهای غیر منطقی با ناسازگاری زناشویی در پرستاران متأهل زن و مرد
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی رابطه بین توانمند سازی کارکنان و پذیرش فناوری اطلاعات در کارکنان بانک های دولتی
بررسی رابطه بین توانمند سازی کارکنان و پذیرش فناوری اطلاعات در کارکنان بانک های دولتی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

برنامه درسی پنهان و نقش آن در مدارس
برنامه درسی پنهان و نقش آن در مدارس
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

پیش‌بینی اعتیاد به فضای مجازی بر اساس سبک‌های فرزندپروری، جو عاطفی خانواده، اضطراب اجتماعی در دانش آموزان دبیرستانی شهر قم
پیش‌بینی اعتیاد به فضای مجازی بر اساس سبک‌های فرزندپروری، جو عاطفی خانواده، اضطراب اجتماعی در دانش آموزان دبیرستانی شهر قم
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

سبک های دلبستگی و اضطراب امتحان با نقش میانجی گری باورهای فراشناختی
سبک های دلبستگی و اضطراب امتحان با نقش میانجی گری باورهای فراشناختی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 2, Number 7 (2017-5)


مقایسه طرحواره های ناسازگار اولیه در زوجین آلکسی تایمیا و زوجین عادی
مقایسه طرحواره های ناسازگار اولیه در زوجین آلکسی تایمیا و زوجین عادی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

پیش‌بینی تنیدگی والدینی براساس خوداثرمندی والدینی و حمایت اجتماعی در مادران دارای کودکان پیش‌دبستانی
پیش‌بینی تنیدگی والدینی براساس خوداثرمندی والدینی و حمایت اجتماعی در مادران دارای کودکان پیش‌دبستانی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

رابطه بین خلاقیت و هوش معنوی با سبک های مقابله با استرس در دانشجویان آزاد اسلامی تهران
رابطه بین خلاقیت و هوش معنوی با سبک های مقابله با استرس در دانشجویان آزاد اسلامی تهران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مقایسه سبک های شخصیتی اینیگرام و فعالیت مکانیزم های مغزی - رفتاری در بیماران مبتلا به سوء مصرف مواد و افراد عادی
مقایسه سبک های شخصیتی اینیگرام و فعالیت مکانیزم های مغزی - رفتاری در بیماران مبتلا به سوء مصرف مواد و افراد عادی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اثربخشی روایت درمانی گروهی بر کاهش علائم افسردگی و اضطراب در بیماران مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه
اثربخشی روایت درمانی گروهی بر کاهش علائم افسردگی و اضطراب در بیماران مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 2, Number 6 (2017-4)


بررسی رابطه کمال گرایی با اضطراب بیماری در بیماران گوارشی رفلاکس معده شهر میاندوآب
بررسی رابطه کمال گرایی با اضطراب بیماری در بیماران گوارشی رفلاکس معده شهر میاندوآب
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی رابطه تاب آوری و نارسایی هیجانی با دلزدگی زناشویی معلمان شاغل در مدارس
بررسی رابطه تاب آوری و نارسایی هیجانی با دلزدگی زناشویی معلمان شاغل در مدارس
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی رابطه سرمایه نمادین ایرانی – اسلامی با سرمایه فکری
بررسی رابطه سرمایه نمادین ایرانی – اسلامی با سرمایه فکری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

پیش بینی دلزدگی زناشویی بر اساس ویژگی های اخلاق در زوجین شهرستان میاندوآب
پیش بینی دلزدگی زناشویی بر اساس ویژگی های اخلاق در زوجین شهرستان میاندوآب
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مقایسه ی اختلالات رفتاری کودکان در سه منطقه شهر، روستا و حاشیه در شهرستان سیرجان
مقایسه ی اختلالات رفتاری کودکان در سه منطقه شهر، روستا و حاشیه در شهرستان سیرجان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 5 (2017-3)


تاثیر دهگردشی بر معرفی جاذبه های گردشگری شهرستان نورآباد لرستان
تاثیر دهگردشی بر معرفی جاذبه های گردشگری شهرستان نورآباد لرستان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

رابطه بخشش و قدردانی با توجه به نقش میانجی گری عوامل بین فردی در عملکرد خانواده همسران دیابتی
رابطه بخشش و قدردانی با توجه به نقش میانجی گری عوامل بین فردی در عملکرد خانواده همسران دیابتی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

رابطه مکانیزم های دفاعی و بحران هویت با پیروی از مد در دانشجویان دانشگاه اردکان
رابطه مکانیزم های دفاعی و بحران هویت با پیروی از مد در دانشجویان دانشگاه اردکان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی رابطه بین تعارض والد- فرزندی با اهمال‌کاری تحصیلی نوجوانان با نقش میانجی گری سبک‌های اسنادی در دختران متوسطه دوم شهر بندرعباس
بررسی رابطه بین تعارض والد- فرزندی با اهمال‌کاری تحصیلی نوجوانان با نقش میانجی گری سبک‌های اسنادی در دختران متوسطه دوم شهر بندرعباس
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

درمان پذیرش و تعهد و اختلال شخصیت مرزی: مطالعه تک آزمودنی
درمان پذیرش و تعهد و اختلال شخصیت مرزی: مطالعه تک آزمودنی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

رابطه آموزش الکترونیکی با توانمند سازی معلمان دوره ابتدایی شهرستان نورآباد لرستان
رابطه آموزش الکترونیکی با توانمند سازی معلمان دوره ابتدایی شهرستان نورآباد لرستان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 4 (2017-2)


پیش بینی دلزدگی زناشویی بر اساس ویژگی های بخشش در زوجین شهر میاندوآب
پیش بینی دلزدگی زناشویی بر اساس ویژگی های بخشش در زوجین شهر میاندوآب
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

رابطه تنظیم هیجانی و دلبستگی به خدا با رضایت از زندگی والدین کودکان کم توان ذهنی
رابطه تنظیم هیجانی و دلبستگی به خدا با رضایت از زندگی والدین کودکان کم توان ذهنی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مقایسه اضطراب در دانشجویان با و بدون نشانگان ضربه عشق شهر بندرعباس
مقایسه اضطراب در دانشجویان با و بدون نشانگان ضربه عشق شهر بندرعباس
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نقش تعدیل کننده منبع کنترل در اثربخشی درمان های شناختی- رفتاری و تنش زدایی بر اختلال اضطراب تعمیم یافته
نقش تعدیل کننده منبع کنترل در اثربخشی درمان های شناختی- رفتاری و تنش زدایی بر اختلال اضطراب تعمیم یافته
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

درمان پذیرش و تعهد و اختلال شخصیت دوری گزین: مطالعه تک آزمودنی
درمان پذیرش و تعهد و اختلال شخصیت دوری گزین: مطالعه تک آزمودنی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 3 (2017-1)


مقایسه افسردگی در دانشجویان با و بدون نشانگان ضربه عشق شهر بندرعباس
مقایسه افسردگی در دانشجویان با و بدون نشانگان ضربه عشق شهر بندرعباس
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مقایسه نشخوار فکری در دانشجویان با و بدون نشانگان ضربه عشق شهر بندرعباس
مقایسه نشخوار فکری در دانشجویان با و بدون نشانگان ضربه عشق شهر بندرعباس
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی دلایل رفتارهای متعارض در سازمان برای ارائه تئوری زمینه ای (نظریه داده بنیاد)
بررسی دلایل رفتارهای متعارض در سازمان برای ارائه تئوری زمینه ای (نظریه داده بنیاد)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارزیابی کارکردهای نوروپسیکولوژیک در مصرف کنندگان مواد با توجه به نوع ماده مصرفی، مدت مصرف و تحصیلات افراد
ارزیابی کارکردهای نوروپسیکولوژیک در مصرف کنندگان مواد با توجه به نوع ماده مصرفی، مدت مصرف و تحصیلات افراد
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی رابطه بین اضطراب و سرسختی با سبک های فرزندپروری معلمان مدارس متوسطه شهر زاهدان
بررسی رابطه بین اضطراب و سرسختی با سبک های فرزندپروری معلمان مدارس متوسطه شهر زاهدان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اختلالات عاطفی رفتاری همبود با اختلال افسردگی کودکی
اختلالات عاطفی رفتاری همبود با اختلال افسردگی کودکی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی رابطه کمال گرایی و خودکارآمدی تحصیلی با فرسودگی تحصیلی در میان دانش آموزان دبیرستانی دختر و پسر پایه دهم شهر تهران
بررسی رابطه کمال گرایی و خودکارآمدی تحصیلی با فرسودگی تحصیلی در میان دانش آموزان دبیرستانی دختر و پسر پایه دهم شهر تهران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 2 (2016-12)


بررسی مقایسه ای کیفیت زندگی مردان معتاد و غیرمعتاد (عادی) درشهرستان عسلویه
بررسی مقایسه ای کیفیت زندگی مردان معتاد و غیرمعتاد (عادی) درشهرستان عسلویه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی رابطه بین یادگیری خود تنظیمی و انگیزه پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دختر دبیرستانی استان قم
بررسی رابطه بین یادگیری خود تنظیمی و انگیزه پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دختر دبیرستانی استان قم
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

پیش بینی میزان رضایت شغلی بر اساس مولفه های هوش هیجانی و فرهنگ سازمانی اساتید دانشگاه پیام نور واحد زاهدان
پیش بینی میزان رضایت شغلی بر اساس مولفه های هوش هیجانی و فرهنگ سازمانی اساتید دانشگاه پیام نور واحد زاهدان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

پیش‌بینی روابط فرا زناشویی از روی سبک‌های دلبستگی، عزت نفس و میزان خودشیفتگی در بین دانشجویان متأهل
پیش‌بینی روابط فرا زناشویی از روی سبک‌های دلبستگی، عزت نفس و میزان خودشیفتگی در بین دانشجویان متأهل
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی رابطه بین مقابله مذهبی و ادراک حمایت اجتماعی با استرس ادراک شده دانشجویان دانشگاه پیام نور
بررسی رابطه بین مقابله مذهبی و ادراک حمایت اجتماعی با استرس ادراک شده دانشجویان دانشگاه پیام نور
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مقایسه تمایزیافتگی خود در نوجوانان با ساختار خانوادگی تک والد (والد-مادر) و خانواده هسته ای
مقایسه تمایزیافتگی خود در نوجوانان با ساختار خانوادگی تک والد (والد-مادر) و خانواده هسته ای
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی رابطه سلامت خانواده اصلی باسازگاری زناشویی در زوجین شهر تهران
بررسی رابطه سلامت خانواده اصلی باسازگاری زناشویی در زوجین شهر تهران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 1 (2016-11)


اخلاق و فـرهنگ در پـژوهـش
اخلاق و فـرهنگ در پـژوهـش
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی عوامل فرهنگی، اجتماعی و روانی دوستی و معاشرت دختر و پسر قبل ازدواج
بررسی عوامل فرهنگی، اجتماعی و روانی دوستی و معاشرت دختر و پسر قبل ازدواج
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

رابطه سبک های فرزندپروری والدین با خلاقیت دانش آموزان مدارس ابتدایی شهر کنگان
رابطه سبک های فرزندپروری والدین با خلاقیت دانش آموزان مدارس ابتدایی شهر کنگان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

رابطه ی احساس تنهایی با اعتیاد به اینترنت در دانشجویان دانشگاه پیام نور واحد اهواز
رابطه ی احساس تنهایی با اعتیاد به اینترنت در دانشجویان دانشگاه پیام نور واحد اهواز
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی رابطه خودکارآمدی تحصیلی و هوش معنوی با بهزیستی روانشناختی دانشجویان جندی شاپور اهواز
بررسی رابطه خودکارآمدی تحصیلی و هوش معنوی با بهزیستی روانشناختی دانشجویان جندی شاپور اهواز
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تاثیر آموزش مدیریت استرس و راهبردهای کنترل فکر برکیفیت زندگی مادران دارای فرزند اوتیسم در شهرستان بندرعباس
تاثیر آموزش مدیریت استرس و راهبردهای کنترل فکر برکیفیت زندگی مادران دارای فرزند اوتیسم در شهرستان بندرعباس
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 0, Number 0 (2021-10)Home | All volumes | All issues | All articles